MENI

Naslovna » Sektori » Sektor za opšte, pravne i ekonomske poslove

Sektor za opšte, pravne i ekonomske poslove

Sektor za opšte, pravne i ekonomske poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje izveštaja o stanju kadrova i izveštaja o radu; pripremanje programa rada i programa istraživanja; praćenje i staranje o realizaciji programa rada i programa istraživanja; upravljanje ljudskim resursima; bezbednost i zdravlje na radu; imovinsko-pravne poslove; poslove javnih nabavki; pripremanje internih finansijskih planova; obavljanje finansijsko-materijalnih poslova; administrativne i kancelarijske poslove; usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju sa drugim državnim organima i organizacijama iz delokruga Sektora; uspostavljanje sistema internih procedura kao osnove finansijskog upravljanja i kontrole i druge poslove u oblastima iz delokruga Sektora.

U Sektoru za opšte, pravne i ekonomske poslove obrazovane su uže unutrašnje jedinice:

 • Odeljenje za opšte i pravne poslove
 • Odsek za računovodstveno-finansijske poslove
 • Grupa za poslove organizacije održavanja objekta, instalacija i opreme

Odsek za opšte i pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • izradu Programa rada Zavoda i dostavljanje tog programa ministarstvu nadležnom za poslove geoloških istraživanja;
 • praćenje i staranje o realizaciji programa rada Zavoda;
 • izradu izveštaja o radu Zavoda i dostavljanje ministarstvu; imovinsko-pravne poslove;
 • poslove javnih nabavki;
 • vođenje propisanih personalnih i kadrovskih evidencija, izradu nacrta kadrovskog plana i upravljanje ljudskim resursima, kao i poslove koji se odnose na radno-pravni status zaposlenih;
 • izradu predloga pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Zavodu;
 • Bezbednost i zdravlje na radu;
 • administrativne i kancelarijske poslove;
 • opšte, statističko-dokumentacione i stručno-operativne poslove;
 • dostupnost informacijama od javnog značaja;
 • druge poslove iz ove oblasti.

Odsek za računovodstveno-finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • prijem, kontrolu i likvidiranje računovodstvenih isprava iz redovnog poslovanja;
 • izvršavanje procedura predviđenih stručnim uputstvom o radu trezora za izmenu budžetskih aproprijacija i kvota;
 • izrada predloga finansijskog plana Zavoda;
 • izrada cikličkih finansijskih planova Zavoda;
 • izrada cikličkih finansijskih planova Zavoda; praćenje i sprovođenje zakonitog, namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava; proveru računske ispravnosti dokumenata na osnovu kojih se vrši isplata i usaglašavanje realizovanih obaveza sa odobrenim mesečnim kvotama;
 • pripremu i kontrolu dokumentacije za obračun zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih;
 • preuzimanje obaveza, kao i podnošenje zahteva za plaćanje sa ili bez preuzetih obaveza;
 • izradu završnog računa, tromesečnih izveštaja o izvršenju budžeta i ostalih izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje budžetski sistem;
 • propisivanje sistema internih procedura kao osnove finansijskog upravljanja i kontrole;
 • druge poslove iz ove oblasti.

Grupa za poslove organizacije održavanja objekta, instalacija i opreme obavlja poslove koji se odnose na:

 • bezbednost objekta, ljudi, imovine, opreme i sredstava za rad;
 • poslove protivpožarne zaštite – sprovođenje mera za otklanjanje opasnosti od požara i održavanje protivpožarnih sredstava;
 • druge poslove iz ove oblasti.
 Vrh strane
 Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava