MENI

Naslovna » Sektori » Sektor za istraživanje ležišta mineralnih sirovina

Sektor za istraživanje ležišta mineralnih sirovina

Sektor za istraživanje ležišta mineralnih sirovina obavlja poslove koji se odnose na:

istraživanja mineralnih resursa (metalične i nemetalične mineralne sirovine, fosilna goriva i nuklearne mineralne sirovine); izradu osnovnih i tematskih metalogenetskih i mineragenetskih i prognoznih karata; prospekcijska istraživanja metaličnih, nemetaličnih i energetskih mineralnih sirovina; istraživanje i realizacija projekata iz oblasti osnovnih geoloških istraživanja mineralnih resursa; definisanje kontrolnih faktora formiranja i prostornog razmeštaja mineralizacija (geneza rudnih ležišta); definisanje rudnih i rudonosnih formacija; geološko-ekonomsku ocenu o perspektivnosti prostora u pogledu iznalaženja i eksploatacije mineralnih sirovina; pripremu informacija o stepenu istraženosti, primenjenim metodologijama istraživanja i održivom korišćenju mineralnih resursa i sirovina; učestvovanje u pripremi, izradi i realizaciji planova, programa i projekta u oblasti održivog korišćenja prirodnih resursa i zaštite životne sredine koji se finansiraju i iz drugih fondova; realizaciju naučno-istraživačkih i međunarodnih projekata u oblasti osnovnih geoloških istraživanja ležišta mineralnih sirovina; izradu planova i programa istražnih radova u oblasti osnovnih geoloških istraživanja mineralnih sirovina; izradu kompleksnih geoloških podloga za potrebe planiranja, projektovanja, izgradnju objekata; izrada strateških dokumenata, planova i istraživačkih programa iz delokruga rada Sektora; izradu projekata, studija i elaborata; definisanje prirodnih kontaminenata životne sredine (uran, torijum, radijum, radon, arsen i dr.); pripremu uzoraka za geohemijska i radiometrijska ispitivanja; hemijske analize uzoraka na određene elemente i jedinjenja metodama (AAS; AASH; UV/VIS SF) potenciometrija, konduktometrija, volumetrija, fluorometrija, emanometrija; laboratorijska radiometrijska ispitivanja uzoraka (U, Th, K, eRa); evidenciju analiziranih uzoraka; izradu izveštaja o analiziranim uzorcima; izradu zbirke analiziranih uzoraka; izvođenje geofizičkih ispitivanja metodama (izazvane polarizacije, električne otpornosti, geomagnetizma, seizmike, gravimetrije, radiometrije, geofizičkog karotaža i dr.); izradu različitih geofizičkih karata (geomagnetskih, seizmotektonskih, gravimetrijskih, radiometrijskih i dr.); interpretaciju rezultata geofizičkih ispitivanja; publikovanje naučnih i stručnih radova iz oblasti istraživanja ležišta mineralnih sirovina i druge poslove u oblastima iz delokruga Sektora.

U Sektoru za istraživanje ležišta mineralnih sirovina obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odeljenje za metalične mineralne sirovine;
 • Odeljenje za nemetalične mineralne sirovine;
 • Grupa za energetske mineralne sirovine;
 • Grupa za geofizička istraživanja;
 • Odeljenje hemijske laboratorije i pripreme uzoraka

Odeljenje za metalične mineralne sirovine obavlja poslove koji se odnose na:

 • osnovna geološka istraživanja metaličnih mineralnih sirovina;
 • detaljna geološka istraživanja metaličnih mineralnih sirovina od posebnog interesa za Republiku Srbiju;
 • izradu metalogenetskih karata različite razmere i namene;
 • izradu prognoznih geoloških karata različitih razmera i namene;
 • izradu radiometrijskih karata različite razmere i namene;
 • izradu katastra metaličnih sirovina Republike;
 • učešće u pripremi progama rada geoloških istraživanja metaličnih mineralnih sirovina;
 • učešće u pripremi izveštaja i informacija za Vladu iz oblasti metaličnih mineralnih sirovina;
 • učešće u pripremi predloga za donošenje odluke o metaličnim mineralnim sirovinama od posebnog interesa za Republiku (strateške mineralne sirovine);
 • izradu uputstava i standarda za izrade metalogenetskih, prognoznih i drugih karata;
 • učešće u izradi i drugih specijalističkih karata (posebno formacionih) kao i u izradi njihovih tumača;
 • prikupljanje, evidentiranje i čuvanje svih podataka o metaličnim mineralnim sirovinama Republike;
 • publikovanje naučnih i stručnih radova iz oblasti istraživanja ležišta metaličnih mineralnih sirovina; druge poslove iz ove oblasti.

Odeljenje za nemetalične mineralne sirovine obavlja poslove koji se odnose na:

 • osnovna geološka istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina;
 • detaljna geološka istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina od posebnog interesa za Republiku Srbiju;
 • izradu prognoznih geoloških karata različitih razmera i namene;
 • izradu mineragenetskih karata različite razmere i namene;
 • izradu katastra nemetaličnih mineralnih sirovina Republike;
 • učešće u pripremi programa rada geoloških istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina;
 • učešće u pripremi izveštaja i informacija za Vladu iz oblasti nemetaličnih mineralnih sirovina;
 • učešće u pripremi predloga za donošenje odluke o nemetaličnim mineralnim sirovinama od posebnog interesa za Republiku (strateške mineralne sirovine);
 • izradu uputstava i standarda za izradu mineragenetskih, prognoznih i drugih karata;
 • učešće u izradi i drugih specijalističkih karata (posebno formacionih) i njihovih tumača;
 • prikupljanje, evidentiranje i čuvanje svih podataka o nemetaličnim mineralnim sirovinama Republike;
 • publikovanje naučnih i stručnih radova iz oblasti istraživanja ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina; druge poslove iz ove oblasti.

Grupa za energetske mineralne sirovine obavlja poslove koji se odnose na:

 • osnovna geološka istraživanja energetskih mineralnih sirovina (ugalj, uran, torijum, nafta i zemni gas);
 • detaljna geološka istraživanja energetskih mineralnih sirovina od posebnog interesa za Republiku Srbiju;
 • izradu prognoznih geoloških karata energetskih mineralnih sirovina različitih razmera i namene;
 • izradu radiometrijskih karata različite razmere i namene;
 • izradu katastra energetskih mineralnih sirovina Republike;
 • učešće u pripremi progama rada geoloških istraživanja energetskih mineralnih sirovina;
 • učešće u pripremi izveštaja i informacija za Vladu iz oblasti energetskih mineralnih sirovina;
 • učešće u pripremi predloga za donošenje odluke o energetskim mineralnim sirovinama od posebnog interesa za Republiku (strateške mineralne sirovine);
 • izradu uputstava i standarda za izradu prognoznih i drugih karata energetskih mineralnih sirovina
 • učešće u izradi i drugih specijalističkih karata (posebno formacionih), kao i u izradi njihovih tumača;
 • prikupljanje, evidentiranje i čuvanje svih podataka o energetskim mineralnim sirovinama Republike;
 • publikovanje naučnih i stručnih radova iz oblasti istraživanja ležišta energetskih mineralnih sirovina; druge poslove iz ove oblasti.

Grupi za geofizička istraživanja obavlja poslove koji se odnose na:

 • izvođenje terenskih geofizičkih ispitivanja metodama (izazvane polarizacije, električne otpornosti, geomagnetizma, seizmike, gravimetrije, radiometrije i dr.);
 • Izvođenje geofizičkog karotaža;
 • izradu različitih geofizičkih karata (geomagnetskih, seizmotektonskih, gravimetrijskih, radiometrijskih i dr.);
 • interpretaciju rezultata geofizičkih ispitivanja;
 • publikovanje naučnih i stručnih radova iz oblasti geofizičkih istraživanja;
 • prikupljanje, evidentiranje i čuvanje svih geofizičkih podataka na teritoriji Republike Srbije;

Odeljenje hemijske laboratorije i pripreme uzoraka bavi se mehaničkom pripremom uzoraka (za hemijske, paleontološke, mineraloške analize) i analizom neorganskih komponenta u uzorcima kao što su različite vrste stena, minerala, zemljišta, muljeva, ruda kao i podzemnih i površinskih voda. Da bi se utvrdio kvalitet voda, stepen kontaminacije i rizika, analiziramo osnovni katjonsko-anjonski sastav, fizičko-hemijske parametre (pN, Eh, ukupan sadržaj rastvornih soli...), sadržaj teških metala i drugih toksičnih elemenata. Takođe, u mogućnosti smo da odredimo i sadržaj Rn i Ra u vodama. Sadržaj makro i mikrokomponenata u vodama i uzorcima stena, minerala, zemljišta određuje se upotrebom klasičnih analitičkih metoda (gravimetrijske i volumetrijske), kao i instrumentalnih tehnika. Na taj način može odrediti sadržaj za oko 60 elemenata Periodnog sistema. Instrumentalne tehnike koje se primenjuju za analizu uzoraka u hemijskoj laboratoriji su predstavljene na slici i tabeli (Slika 1., Tabela 1):

Instrumentalne tehnike koje se primenjuju za analizu uzoraka u hemijskoj laboratoriji   Instrumentalne tehnike koje se primenjuju za analizu uzoraka u hemijskoj laboratoriji
Instrumentalne tehnike koje se primenjuju za analizu uzoraka u hemijskoj laboratoriji

Slika 1. a) AAS-atomska apsorpciona spektrofotometrija b)UV/VIS spektrofotometrija v) ICP/OES- Optička emisiona spektrofotometrija sa indukovanom kuplovanom plazmom

 

Tabela 1. Tehnike i instrumenti Hemijske laboratorije GZS

Redni br.

Tehnika

Instrumenti

Elementi

 1.  

Atomska apsorpciona spektrofotometrija-plamena

AAS- PERKIN ELMER 4000;

Makrokomponente
(Ca, Mg, Na, K, Al,
Si, Fe, Mn) i Au

 

 1.  

Optička emisiona spektrofotometrija sa indukovanom kuplovanom plazmom

ICP/OES-SPECTRO BLUE

Mikrokomponente:
Pb, Cu, Zn, Cd, Se, Mo, Bi, V, Sb, As, Ni, Ag, Co, Hg , B, Cr, Li, Be, Sr, Ba, Ga, Ge, W, Sn, Tl, Zr, Y, Nb, La, Ce, Th, Sc, Nd, Pr, Sm, Tm, Tb, Dy, Eu, Ho, Gd, Lu, Yb, Ti

 1.  

UV/VIS spektrofotometrija

UV/VIS SF -PERKIN ELMER λ15

SO4, PO4, N (NO3, NH4, NO2),

 1.  

Emanometrija

RDU 200

Rn (Ra)

 

 

 Vrh strane
  Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra GeoEra Geopark Đerdap Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava