MENI

Naslovna » Aktuelnosti » Najave

Najave

28.04.2021.

 Geološki zavod Srbije ustupa na korišćenje podatke i dokumentaciju osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja

Geološki zavod Srbije ustupa na korišćenje podatke i dokumentaciju osnovnih geoloških istraživanja

Kratak opis usluge:Geološki zavod Srbije rukovodi Fondom geološke dokumentacije koji sadrži dragocene rezultate geoloških istraživanja bivšeg jugoslovenskog prostora za period poslednjih 50 godina. Fond geološke dokumentacije raspolaže sa preko 6.000 dokumenata (elaborata i izveštaja o geološkim istraživanja) i oko 21.000 odštampanih geoloških karata opšte i specijalne namene, obrađenih i sređenih podataka po mestu i vrsti istraživanja.

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. Glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019- usklađeni din. izn., 156/2020- usklađeni din.izn. i 15/2021- dop.usklađenih din.izn.), članom 5. definisana je naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja koja su finasirana iz budžeta Republike Srbije, kao i za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja koji su postali javna svojina-državna svojina, po osnovu koncesionih ugovora. Članom 7. istog Zakona određena je osnovica naknade za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja koja je valorizovana vrednost izvedenih istraživanja na određenom istražnom prostoru. Valorizovanu vrednost utvrđuje Ministarstvo rudarstva i energetike primenom koeficijenta godišnjeg rasta potrošačkih cena na vrednost izvršenih istraživanja u periodu koji počinje godinom u kojoj su geološka istraživanja izvršena, a završava se godinom u kojoj je obveznik naknade podneo zahtev za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja.

Za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja visina naknade utvrđuje se primenom stope od 5% od osnovice. Izuzetno ako ne postoji specifikacija izvedenih istraživanja po vrsti i obimu, odnosno ako nije iskazana vrednost izvedenih geoloških istraživanja, za korišćenje podataka i dokumentacje geoloških istraživanja izvedenih pre 24.januara 1994. godine, visina naknade propisana je u Tabeli 1. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. Glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019- usklađeni din. izn., 156/2020- usklađeni din.izn. i 15/2021- dop.usklađenih din.izn.).

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: sva pravna i fizička lica koja su za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja, platila naknadu za korišćenje iste.

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva za korišćenje geološke dokumentacije nadležnom organu.

Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja, osim naknade za geološku dokumentaciju koja se sastoji od štampanih, vektorizovanih, skeniranih i georeferenciranih geoloških karata sa tumačem, utvrđuje se rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike, na osnovu podataka iskazanih u podnetom zahtevu obveznika, po svakom podnetom zahtevu. Utvrđena obaveza plaćanja naknade podataka i dokumentacije geoloških istraživanja plaća se u roku od 15 dana oda dana dostavljanja rešenja. Rešenje koje donosi Ministarstvo rudarstva i energetike je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Naknadu za geološku dokumentaciju koja se sastoji od štampanih, vektorizovanih, skeniranih i georeferenciranih geoloških karata sa tumačem utvrđuje i plaća obveznik u momentu podnošenja zahteva za korišćenje predmetne geološke dokumentacije uz koji prilaže i dokaz o plaćenoj naknadi.

Rok za pružanje usluge:Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima nije propisan poseban rok za pružanje navedene usluge, tako da u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, nadležni organ odlučuje po zahtevu i dostavi ga stranci najkasnije u roku od dva meseca. U tom smislu, očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca, osim geološke dokumentacije koja se sastoji od štampanih, vektorizovanih, skeniranih i georeferenciranih geoloških karata sa tumačem čiji je rok do 15 dana.

Ova usluga se pruža na osnovu izdvojenog člana 91. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 101/2015, br. 95/2018-dr. zakon, 40 od 22.aprila 2021. godine) i članom 5. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. Glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019- usklađeni din. izn., 156/2020- usklađeni din.izn. i 15/2021- dop.usklađenih din.izn.), u kojem je definisana naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja koja su finasirana iz budžeta Republike Srbije, kao i za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja koji su postali javna svojina-državna svojina, po osnovu koncesionih ugovora.

Članom 278. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. Glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019- usklađeni din. izn., 156/2020- usklađeni din.izn. i 15/2021- dop.usklađenih din.izn.), tačkom 31. prestao je da važi Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja koja su kao poslovi od javnog interesa finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kao i za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja koji su postali javna svojina-državna svojina po osnovu koncesionih ugovora („Službeni glasnik RS” broj 54/17).

Obrazac za podnošenje Zahteva za korišćenje geoloških karata možete preuzeti OVDE.

Lice koje koristi Geološku dokumentaciju za potrebe drugog lica odnosno subjekta, dužno je da uz zahtev priloži njegovo overeno ovlašćenje.

Navedeni zahtev za korišćenje geoloških karata se može podneti neposredno ili putem pošte na pisarnici Geološkog zavoda Srbije na adresu ul. Rovinjska 12, 11050 Beograd, ili putem elektronske pošte na office@gzs.gov.rs.

 

 Vrh strane
  Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra GeoEra Geopark Đerdap Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava