MENI

Naslovna » Sektori » Organizacione jedinice van sastava sektora

Grupa za analitičko praćenje primenjenih geoloških istraživanja i informacionu podršku

Grupa za analitičko praćenje primenjenih geoloških istraživanja i informacionu podršku obavlja se poslove koji se odnose na:

 • Praćenje toka realizacije geoloških istraživanja za čije izvođenje rešenje izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike i Autonomna pokrajina Vojvodina i vođenje evidencije iz oblasti primenjenih geoloških istraživanja;
 • Izradu Izveštaja o ispunjenosti uslova za nastavak izvođenja primenjenih geoloških istraživanja čvrstih mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa i inženjersko-geološkog aspekta;
 • Izradu bilansa mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa Republike Srbije, uključujući Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Kosovo i Metohiju;
 • Učešće u ostvarivanju promocije geologije institucijama;
 • Rešavanje po zahtevima za ustupanje stručne dokumentacije i geoloških karata opšte i specijalne namene;
 • Pripremu odgovora na pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti primenjenih geoloških istraživanja;
 • Analitičko praćenje svih aktivnosti u domenu primene savremenih naučnotehnoloških rešenja u oblasti geoloških istraživanja mineralnih sirovina, hidrogeoloških i istraživanja geotermalnih resursa, inženjerskogeoloških istraživanja;
 • Obrada podataka o utvrđenim i overenim rezervama mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa;
 • Vođenje evidencije potvrda o overenim rezervama mineralnih sirovina i praćenju stanja bilansa ovih rezervi;
 • Saradnja sa naučnim i stručnim organizacijama i državnim organima u oblasti geologije;
 • Koordinaciju praćenja i analizu hidrogeoloških i inženjerskogeoloških istraživanja i istraživanja geotermalnih resursa sa Sektorom za geotehniku i hidrogeologiju;
 • Pripremanje podataka za internet prezentaciju iz oblasti mineralnih sirovina;
 • Analizu trendova proizvodnje i cene mineralnih sirovina u zemlji i inostranstvu;
 • Praćenje usaglašenosti sirovinske baze mineralnog porekla i njenog korišćenja sa dugoročnim potrebama privrede;
 • Pripremanje izveštaja cene mineralnih sirovina;
 • Razvoj i unapređivanje informacionih tehnologija za potrebe Zavoda;
 • Primenu informacionih tehnologija u radu Zavoda;
 • Održavanje infrastrukture informacionog sistema, servera i računara sa operativnim sistemima i aplikacijama, aktivne i pasivne mrežne opreme i internet linkova;
 • Rad na izradi informatičkih projekata;
 • Praćenje najnovijih tehničko-tehnoloških dostignuća i tendencija digitalizacije i rad na njihovoj implementaciji;
 • Definisanje i primena novih rešenja poslovanja Zavoda putem elektronskog poslovanja E-usluga;
 • Druge poslove iz ovih oblasti

Grupa za planska dokumenta i podršku upravljanju

Grupa za planska dokumenta i podršku upravljanju obavlja poslove koji se odnose na:

 • pružanje stručne podrške u pripremi planskih dokumenata iz delokruga Zavoda;
 • prikupljanje podataka neophodnih za praćenje ostvarivanja ciljeva utvrđenih planskim dokumentima iz delokruga Zavoda kroz pokazatelje učinka;
 • analizu prikupljenih podataka; praćenje sprovođenja i izveštavanja o sprovođenju planskih dokumenata;
 • pružanja stručne podrške razvoju finansijskog upravljanja i kontrole,
 • Druge poslove iz ove oblasti

Grupa za međunarodnu saradnju i projekte

Grupa za međunarodnu saradnju i projekte obavlja poslove koji se odnose na:

 • koordinaciju, usmeravanje i podršku aktivnostima vezanim za saradnju Geološkog zavoda Srbije sa inostranim institucijama;
 • saradnju sa međunarodnim razvojnim organizacijama i finansijskim institucijama, kao i nadležnim nacionalnim institucijama radi obezbeđivanja podrške za programe i projekte koji se finansiraju iz međunarodne donatorske pomoći koji doprinose ostvarivanju ciljeva iz nadležnosti Zavoda;
 • učešće u pripremi programskih dokumenata za finansiranje iz međunarodne donatorske pomoći; planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u skladu sa procedurama;
 • koordinaciju aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinansiranja programa i projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći;
 • pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći;
 • pripremu predloga informacija za učešće na međunarodnim konferencijama, seminarima, radionicama i drugim skupovima;
 • druge poslove iz ove oblasti.

Grupa za internu reviziju

Grupa za internu reviziju obavlja poslove koji se odnose na:

 • operativno planiranje, organizovanje, sprovođenje i izveštavanje o rezultatima interne revizije, svih organizacionih delova Zavoda, svih programa, aktivnosti i procesa u nadležnosti Zavoda, uključujući i korišćenje sredstava Evropske unije, primenjujući propise Republike Srbije, standarde interne revizije, kodeks strukovne etike internih revizora;
 • proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, ocenu sistema internih kontrola u pogledu adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti sa ciljem smanjenja rizika u poslovanju na najmanju moguću meru;
 • savetodavnu aktivnost pri uvođenju novih sistema, procedura;
 • obavljanje posebnih revizija na zahtev direktora;
 • utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem internih revizora;
 • druge poslove iz ove oblasti.
 Vrh strane
 Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava