MENI

Naslovna » Sektori » Sektor za regionalnu geologiju

Sektor za REGIONALNU geologiju

Sektor za regionalnu geologiju obavlja poslove koji se odnose na:

izradu osnovnih geoloških, geomorfoloških, specijalističkih (neotektonskih, podpovršinskih, studijskih i dr.), tematskih, geohemijskih i geoekoloških i dr. karata; analizu i interpretaciju metodama daljinske detekcije (terestričnih, kosmičkih i aero snimaka); istraživanje geoloških osobenosti stenskih masa i geoloških formacija (litostratigrafska, biostratigrafska, rudno facijalna i dr. istraživanja); strukturno-tektonska istraživanja; geomorfološka istraživanja kao podloga za brojne geološke discipline (podaci o geološkoj građi – litološki sastav i sklop, morfogenetski podaci – razviće i raspored genetskih tipova reljefa, morfografski podaci – razviće i međusobni odnosi pojedinih oblika, morfometrijski podaci – osnovni veličinski parametri reljefa i morfohronološki podaci – vremenski odnosi pojedinih oblika i tipova reljefa); izradu projekata, studija i elaborata o izvršenim istraživanjima; istraživanje geotektonskih procesa i rekonstrukcije kretanja litosfernih ploča kroz geološku istoriju i geotektonska rekonstrukcija struktura u gornjoj kori u smislu planetarnih kretanja u domenu astenosfere; regionalna geohemijska istraživanja; geoekološka istraživanja matematičko-statističkim metodama; optimalna istraživanja u organizaciji korišćenja i zaštite geoloških fenomena; izradu strateških dokumenata, planova i istraživačkih programa iz delokruga Sektora i druge poslove u oblastima iz delokruga Sektora.

U Sektoru za regionalnu geologiju obrazovane su uže organizacione jedinice

 • Odeljenje za izradu osnovne geološke karte
 • Odsek za geoekologiju
 • Odeljenje za petrologiju i mineralogiju i kristalografiju

 

Odeljenje za izradu osnovne geološke karte obavlja poslove koji se odnose na:

 • izradu i štampanje osnovnih geoloških, formacijskih, litostratigrafskih, strukturno-tektonskih, geomorfoloških, specijalističkih i drugih karata razmere 1:25 000 i sitnije razmere;
 • istraživanja geoloških formacija i sirovinski perspektivnih prostora;
 • paleogeografska interpretacija sredine stvaranja sedimenata;
 • stratigrafska interpretacija geoloških sredina; istraživanja geotektonskih procesa i rekonstrukciju kretanja litosfernih ploča kroz geološku istoriju i geotektonsku rekonstrukciju struktura u gornjoj kori u smislu planetarnih kretanja u domenu astenosfere; analizu i interpretaciju metodama daljinske detekcije (terestričnih, kosmičkih i aero snimaka);
 • pripremu strateških dokumenata, planova i istraživačkih programa iz oblasti geološkog kartiranja; paleontološka, mikropaleontološka i palinološka istraživanja;
 • realizaciju naučno-istraživačkih projekata;
 • izdavačku delatnost i formiranje časopisa od međunarodnog značaja;
 • pregled i odredbu preparata za paleontologiju i palinologiju;
 • pregled i odredba preparata za paleontologiju i palinologiju;

  • Grupa za geološko kartiranje obavlja poslove koji se odnose na: izradu i štampanje osnovnih geoloških, formacijskih, litostratigrafskih, strukturno-tektonskih, geomorfoloških, specijalističkih i drugih karata razmere 1:50 000 i sitnije razmere; istraživanja geoloških formacija i sirovinski perspektivnih prostora; stratigrafska interpretacija geoloških sredina; paleogeografska interpretacija sredine stvaranja sedimenata; istraživanja geotektonskih procesa i rekonstrukciju kretanja litosfernih ploča kroz geološku istoriju i geotektonsku rekonstrukciju struktura u gornjoj kori u smislu planetarnih kretanja u domenu astenosfere; druge poslove iz ove oblasti.

  • Grupa za daljinsku detekciju obavlja poslove koji se odnose na: pregled, analizu i nnterpretaciju aerosnimaka; pregled, analizu i interpretaciju satelitskih snimaka; izradu opštih geoloških karta razmere od 1:10 000 do preglednih karta razmere sitnije od 1:1 000 000 što podrazumeva (izdvajanje podataka o litološkom sastavu, izdvajanje podataka o prostornom odnosu (utvrđivanje sklopa, nabornih i razlomnih struktura, izdvajanje podataka o hronološkim odnosima pojedinih listostratigrafskih jedinica); izradu specijalističkih multidisciplinarnih karta za različite svrhe (istraživanje magmatske aktivnosti, detaljna geomorfološka analiza koja obuhvata proučavanje geomorfoloških odnosa, izdvajanje inženjersko-geoloških procesa i pojava (nestabilnost terena), izdvajanje pojava intenzivne akumulacije terena kao indikatore ležišta građevinskog materijala, izdvajanje pojava pojačane erozije i akumulacije kao indikator neotektonske i seizmotektonske aktivnosti, izdvajanje pojava deponija različitih materijala u geološki neadekvatnim sredinama koje ugrožavaju životnu sredinu, izdrada karte hazarda ili ugrožavanja životne sredine (vulkanizam, trusovi, odroni, bujice, poplave); primenu kompjuterske tehnike uz upotrebu specijalističkih programa (ENVI, ERmapper) dobijaju se kvalitativno i kvantitativno novi podaci (procesiranje i popravka snimaka otklanjanjem različitih deformacija – image processing); poboljšanje kvaliteta snimaka, inače teško uočljivih ili neuočljivih podataka, primenom tradicionalnih postupaka analize i interpretacije – image enhancment, analizu i klasifikaciju sadržaja snimaka grupisanjem jediničnih elemenata snimka sa identičnim osobinama – image analasys and clasification; kombinovanje različitih tipova podataka – data set merging; druge poslove iz ove oblasti.

  • Grupa za paleontologiju obavlja poslove koji se odnose na: paleontološka ispitivanja paleozojskih, mezozojskih, kenozojskih i kvartarnih sedimenata; paleontološka ispitivanja makrofaune; paleontološka ispitivanja makroflore; paleontološka ispitivanja mikrofaune; paleopalinološka ispitivanja; pripremu materijala za paleontološka ispitivanja; preparisanje, pregled i odredba makrofaune i makroflore; izradu preparata za paleontološka ispitivanja; izradu preparata za paleopalinološka ispitivanja; pregled i odredba sadržaja preparata za mikropaleontologiju (mikrofauna); pregled i odredba preparata za paleopalinologiju; utvrđivanje stratigrafske pripadnosti na osnovu pregledanog i determinisanog fosilnog materijala; prikupljanje, evidentiranje i čuvanje fosilnog materijala; izvođenje terenskih istraživanja po projektima, a prema obimu projektovanih istražnih radova; istraživanja iz oblasti geonasleđa i geodiverziteta istočne Srbije, zapadne Srbije i Vojvodine; učestvovanje u pripremi i izradi geoloških karata, specijalističkih studija i programa; učestvovanje u međunarodnim projektima geoloških/paleontoloških istraživanja; istraživanje i realizacija projekata iz oblasti osnovnih geoloških istraživanja u okviru Sektora za opštu geologiju; učestvovanje u pripremi podataka za izradu godišnjeg programa rada i dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja; druge poslove iz ove oblasti.

Odeljenje za petrologiju, mineralogiju i kristalografiju obavlja poslove koji se odnose na:

 • petrološka ispitivanja sedimentnih stena;
 • petrološka ispitivanja magmatskih i metamorfnih stena; određivanje mineralnog sastava i parageneze ruda
 • rendgenske analize minerala; diferencijalno-termičke i termo-gravitacione (DTA i TGA) analize;
 • minerološka ispitivanja šliha; radiometrijsku analizu stena;
 • granulometrijsku analizu; izradu preparata stena, ruda i uglja;
 • pripremu materijala za paleontološka ispitivanja;
 • izradu preparata za paleopalinološka ispitivanja;
 • pripremu materijala za minerološka ispitivanja;
 • druge poslove iz ove oblasti.

Grupa za geoekologiju obavlja poslove koji se odnose na:

 • geohemijska proučavanja životne sredine (zemljište, voda, vazduh, sedimenti i stene) i izrada geohemijskih i geoekoloških karata;
 • istraživanje hemijskih i fizičkih osobina medija (zemlja, voda, vazduh), geološke sredine u kontekstu zaštite životne sredine;
 • utvrđivanje štetnih uticaja prirodnih i tehnogenih procesa na geološku i životnu sredinu;
 • istraživanja u cilju procene neophodnosti i preporuka metoda poboljšanja (remedijacija) degradiranih medija (zemlja, voda, vazduh);
 • strateška, regionalna, geoekološka istraživanja u cilju definisanja opterećenja geološke sredine;
 • optimalna istraživanja u funkciji održivog korišćenja i zaštite geoloških fenomena (očuvanje kvaliteta geološke sredine – očuvanje geodiverziteta);
 • pripremu i sprovođenje strateških dokumenata, planova i istraživačkih programa u oblasti geoekologije;
 • druge poslove iz ove oblasti.
 Vrh strane
  Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra GeoEra Geopark Đerdap Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava