MENI

Naslovna » Usluge » Izdaje izveštaj o ispunjenosti uslova za produženje odobrenja za geološka istraživanja

Izdaje izveštaj o ispunjenosti uslova za produženje odobrenja za geološka istraživanja

Kratak opis usluge: Primenjena geološka istraživanja izvode se na osnovu rešenja o odobrenju za geološka istraživanja koje izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj. Usluga izdavanja izveštaja o ispunjenosti uslova se pruža na osnovu člana 39. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br.101/2015, 95/2018-dr. zakon i 40/2021) u kome se potvrđuje da li je izvedeno najmanje 75% od odobrenog obima radova u svakoj godini istraživanja, prikazanoj u osnovnom projektu i aneksu projekta istraživanja.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: Privredna društva, odnosno druga pravna lica i preduzetnici.

Način na koji se usluga može dobiti: podnošenjem zahteva nadležnom organu za nastavak primenjenih istraživanja. Nadležni organ obraća se Geološkom zavodu za izdavanje Izveštaja o uspunjenosti uslova na osnovu dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva.

Zahtev za produženje istražnog roka podnosi se nadležnom organu koje je izdalo rešenje o odobrenju izvođenja primenjenih geoloških istraživanja najkasnije 30 dana pre isteka istražnog roka određenog odobrenjem za istraživanje, pod uslovom da je izvršeno najmanje 75% od projektom planiranog obima i dinamike istražnih radova.

Rok za pružanje usluge: Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima nije propisan poseban rok za pružanje navedene usluge.

 

 

 Vrh strane
  Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra Geopark Đerdap Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava