MENI

Naslovna » Aktuelnosti » Saopštenja

Saopštenja

17.10.2023.

7 HRVATSKI GEOLOŠKI KONGRES

U okviru 7. hrvatskog geološkog kongresa, koji se održao u Poreču (Republika Hrvatska) od 01. do 04. oktobra 2023. godine inženjeri Geološkog zavoda Srbije predstavili su neka od istraživanja koje sprovodi naš zavod, kao i istraživanja rađena u okviru međunarodnih projekata (ACCENT, GeoERA-HOVER). Geološki zavod Srbije su predstavljali dr Rodoljub Gajić, dr Petar Stejić, Mihajlo Pandurov, dr Tanja Petrović Pantić i mr Milan Tomić. Prezentovani su sledeći radovi:

 • Rekonstrukcija posteocenske morfologije dna vrgoračkog jezera na temelju geofizičkih podataka,
 • Rezultati geoloektričnog sondiranja prapor-paleotla sekvence u Zmajevcu, Hrvatska,
 • Hemijski sastav mineralnih i termalnih voda na području srpskog kristalastog jezgra,
 • Pregled izrade osnovne hidrogeološke karte 1:100.000 na teritoriji Srbije sa prikazom rezultata na listu Smederevo,
 • Litologija, mineralogija, geokemija i kronostratigrafija, pijesaka dina i informacijskih tala bogatih teškim mineralima, u Podravini, sjeveroistočna Hrvatska

7 hrvatski geološki kongres

Inženjeri Geološkog zavoda Srbije – Petar Stejić, Milan Tomić, Tanja Petrović Pantić, Rodoljub Gajić i Mihajlo Pandurov

Na kongersu su uspostavljeni kontakti, razmenjena iskustva sa kolegama iz drugih institucija iz regiona, i dogovarane neke buduće saradnje.

7 hrvatski geološki kongres

7 hrvatski geološki kongres

09.10.2023.

Prelimarna rang lista najboljih ponuda

 

03.10.2023.

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-8886/2023 od 28. septembra 2023. godine, za vršioca dužnosti direktora Geološkog zavoda Srbije postavljena je mr Vesna Tahov, dipl.ing.geol.

22.09.2023.

Geološki zavod Srbije, iz Beograda, ulica Rovinjska br.12, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 br:110-11360/2022-1 od 09.02.2023. godine objavljuje:

OGLAS ZA JAVNU PRODAJU

Geološki zavod Srbije iz Beograda oglašava javnu prodaju putem prikupljanja ponuda za licitaciju rashodovane opreme i vozila.

Navedena vozila i oprema su neregistrovana, van upotrebe, neupotrebljiva, tehnički neispravna i nisu u voznom stanju.

Vozila i oprema se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.

Cene i fotografije vozila/opreme objavljene su na sajtu zavoda www.gzs.gov.rs.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica kao i preduzetnici.

Prijava se podnosi na obrazcu ponude sa potrebnom dokumentacijom (navedeno u obrazcu ponude) koji se može preuzeti na internet stranici zavoda www.gzs.gov.rs ili u prostorijama Geološkog zavoda Srbije Rovinjska 12 kancelarija br.44 Ponude se podnose KOMISIJI za sproveđenje postupka javne prodaje opreme Geološkog zavoda Srbije putem pošte preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ul Nemanjina br.22-26. sa naznakom „ZA JAVNU PRODAJU VOZILA I OPREME - NE OTVARATI “.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu odnosno zaključno sa 29.09.2023. godine do 15:30 časova.

Otvaranje ponuda će se održati 05.10.2023. Godine u prostorijama Geološkog zavoda Srbije sa početkom u 11 časova.

Kriterijum za ocenu ponuda je najviša ponuđena cena.

Vozila i oprema mogu se razgledati svakog radnog dana (pon-pet) od 07,30 do 15,30 časova (uz predhodnu najavu), ili na sajtu zavoda www.gzs.gov.rs

Sva potrebna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 064/8505634.

Procedura sprovođenja licitacije

 • Svako sredstvo navedeno u oglasu prodaje se pojedinačno.
 • Vozila i oprema kupuju se u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju, a fotografije su isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe ne mogu se koristiti.
 • Zatvorene ponude sa naznakom „ZA JAVNU PRODAJU VOZILA I OPREME - NE OTVARATI “ dostavljaju se KOMISIJI za sproveđenje postupka javne prodaje opreme Geološkog zavoda Srbije preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ul Nemanjina br.22-26. i otvaraju se na dan licitacije.Poželjno je na samoj koverti napisati i inventarni broj proizvoda (vozila/opreme) za koje se licitira.
 • Pravo učešća imaju fizička i pravna lica.
 • Ponuda se dostavlja na „Obrascu ponude“ koji se može preuzeti ovde
 • Rok za dostavljanje ponuda:
  - Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i internet stranici Geološkog zavoda Srbije.
  - Uzimaju se u obzir samo ponude koje budu dostavljene i poslate zaključno sa 29.09.2023. godine.
 • Dostavljene ponude su konačne i na dan otvaranja ponuda rangiraju se samo blagovremene, potpune i ispravne ponude, tako što pobeđuje najveća ponuda. Ukoliko ponude imaju isti iznos pobeđuje ona koja je pre pristigla. Ne postoji mogućnost naknadnog podizanja cene.
 • Ukoliko pobednik licitacije odustane od kupovine ili ne uplati celokupan iznos u predviđenom roku, vozilo/oprema se prodaje sledeće plasirnom, odnosno onom čija je ponuda bila sledeća niža od ponude onog ko je odustao.
 • Prisustvovanje otvaranju ponuda nije obavezno. Otvaranju mogu prisustvovati isključivo oni koji su dostavili ponude.
 • Rezultati se objavljuju u roku ne dužem od 3 (tri) dana nakon otvaranja ponuda na web stranici na kojoj je objavljen oglas.
 • Ponuđena cena ne može biti niža od početne cene. U suprotnom, ponuda neće učestvovati u licitaciji.
 • Kupac je u obavezi da u roku od 3 radna dana, od dana objavljivanja rezultata javne prodaje izvrši uplatu celokupnog iznosa za izlicitirana vozila/opremu. Konačan iznos za uplatu biće objavljen sledeći dan nakon održane licitacije.
 • Instrukcije za plaćanje izlicitiranih vozila/opreme - Uplatni račun 840-812121843-89 sa obaveznim pozivom na broj odobrenja po modelu 97 7460143500 – Primalac: Budžet Republike Srbije - Svrha uplate: po ugovoru o kuporodaji br.(naknadno će biti dodeljen).
 • Preuzimanje vozila i opreme vrši se po izvršenoj uplati u celosti izlicitiranog iznosa.Krajnji rok za preuzimanje vozila je 10 radnih dana od dana uplate celokupnog iznosa.
 • Za informacije vezane za proceduru sprovođenja licitacije možete se obratiti putem e-maila na sledeću adresu: aleksandar.milanovic@gzs.gov.rs ili br.tel.064/8505634
 • Za informacije vezane za razgledanje vozila, detalje oko plaćanja, odvoženja i slično obratiti se kontakt osobama (nevedeni u oglasu). Kontakt osobe kontaktirati isključivo u radno vreme od 07:30 do 15:30 radnim danima.

KATALOG VOZILA I OPREME SA POČETNIM CENAMA

 

29.9.2022.

Održan je XVI simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem u periodu od 28.09. do 02.10.2022. godine na Zlatiboru. Organizator simpozijuma bio je Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Savezom inženjera i tehničara Srbije, Inženjerskom komorom, Srpskim geološkim društvom, Nacionalnim komitetom IAH i Srpskom geotermalnom asocijacijom. U okviru simpozijuma održana je svečana Akademija povodom 125.godina hidrogeologije na kojoj je Geološkom zavodu Srbije dodeljena Povelja za doprinos razvoju hidrogeologije, koju je primio direktor prof. dr Dragoman Rabrenović.

Održan je XVI simpozijum o hidrogeologiji na Zlatiboru

Na Simpozijumu predstavljeni su radovi inženjera Geološkog zavoda (Tanja Petrović Pantić, Katarina Atanasković Samolov, Milan Tomić, Zoran Popović, Ljiljana Popović, Jovan Kovačević, Saša Todorović) i pritom imali zapaženo učešće.

17.5.2022.

U izdanju Geološkog zavoda Srbije, izašla je iz štampe monografija "Regionalna inženjerska geologija Srbije". Autori su: prof. dr Dragutin Jevremović, mr Mirko Lazić i Isidora Vukadinović, dipl. inž. geol.

Regionalna inženjerskogeološka istraživanja na teritoriji bivše Jugoslavije, intenzivno su izučavana u peridu od 1968-84. godine. Tada se započelo sa izradom Osnovne inženjerskogeološke karte, kao i regionalnih inženjerskogeoloških istraživanja studijskog karaktera. Za ovakva istraživanja postavljeni su tada osnovni postulati, i nadograđivani brojnim namenskim istraživanjima.

U monografiji je dat sintezni prikaz rezultata dosadašnjih inženjerksogeoloških istraživanja na teritoriji Srbije. Obuhvaćene su brojne informacije vezane za različite oblasti geološke nauke, koje su od uticaja na inženjerskogeološke karakteristike terena. Pri izradi ove monografije korišćeni su brojni podaci i iskustva većeg broja istraživača iz različitih perioda istraživanja.

 monografija

Cilj autora je - doprinos poznavanju terena Republike Srbije na jedan sveobuhvatan i savremen način. Sadržaj ove publikacije koncipiran je tako da se regionalna inženjerska geologija Srbije metodološki prikaže u najprikladnijem obliku.

Recenzenti su: prof. dr Duško Sunarić, prof. dr Dragoman Rabrenović, prof. dr Biljana Abolmasov i Dobrica Damnjanović, dipl. inž. geologije.

10.2.2022.

Dana 10.02.2022. godine održan je sastanak predstavnika Geološkog zavoda Srbije sa predstavnicima Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske.

 sastanak predstavnika Geološkog zavoda Srbije sa predstavnicima Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske

Na sastanku je prezentovan rad Zavoda i postignut dogovor o nastavku i unapređenju saradnje izradom zajedničkih projekata.

Geološki zavod Srbije je dobio zvanični poziv za učešće na IV Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Geologija Republike Srpske i regiona“ koja je planirana 08.04.2022. godine, a povod je obeležavanje trideset godina rada Geološkog zavoda Republike Srpske.

29.1.2022.

Na današnji dan, 29. januara 1412. godine, despot Stevan Lazarević objavio je (Zakon o rupama) Zakon o rudnicima - jedinstveni pravni spomenik srednjovekovne Srbije i po svojoj pravnoj i istorijskoj vrednosti prevazilazi srpske nacionalne okvire. Pored zakona koji se odnose ne samo na rudarstvo, u sklopu teksta nalaze se i zakonske odredbe koje se tiču uređenja i života u Novom Brdu koje je u to vreme bilo najveći rudnik na Balkanskom poluostrvu.

 despot Stevan Lazarević objavio je Zakon o rupama

28.12.2021.

SREĆNI PRAZNICI

 Srećni praznici

09.11.2021.

SLUŽBENA POSETA DELEGACIJE GEOLOŠKOG ZAVODA SLOVENIJE

Geološki zavod Srbije (GZS) posetila je delegacija Geološkog zavoda Slovenije (GeoZS) u prostorijama GZS, ponedeljak 8. novembra 2021. godine.

 Službena poseta delegacije Geološkog Zavoda Slovenije

Predrag Mijatović, Zamenik direktora GZS, Jasna Šinigoj, načelnica informativnog centra GeoZS, Prof. Dr Dragoman Rabrenović, direktor GZS, dr Miloš Bavec, direktor GeoZS, Aleksandra Gulan, rukovodilac za međunarodnu saradnju GZS, dr Duška Rokavec, načelnica sektora za mineralne resurse GeoZS

Skup je protekao u prijateljskom tonu prepoznajući specifičnosti geološke prakse u oba geološka zavoda, i zainteresovanosti za razmenom znanja i iskustava u tom smislu.

Obzirom da su oba geološka zavoda članovi EuroGeoSurveys (EGS), na sastanku se razmenila dosadašnja iskustva u okviru EGS. Takođe, razmotrene su mogućnosti finansiranja projekta iz budžeta Evropske unije.

Bilateralni sastanak dva geološka zavoda u zaključku ima nameru za potpisivanje sporazuma o saradnji koji bi omogućio stručne radionice i bilateralne projekte za koje postoji obostrana zainteresovanost.

06.11.2021.

MONOGRAFIJA
MINERALNO-SIROVINSKI KOMPLEKS KOSOVA I METOHIJE

U izdanju Rudarskog instituta Beograd i Geološkog zavoda Srbije, a pod rukovodstvom glavnog urednika prof. dr Slobodana Vujića izašla je iz štampe monografija Mineralno-sirovinski kompleks Kosova i Metohije.

 Monografija,mineralno-sirovinski kompleks KiM

Na monografiji je radilo 11 autora, pored profesora Vujića, glavnog urednika, u pisanju monografije su učestvovali: dr Rade Jelenković, dr Dragoman Rabrenović, dr Milinko Radosavljević, dr Nadežda Ćalić, dr Branislav Nikolić, dipl. inž. Svetlana Simić, dr Svetomir Maksimović, dipl. inž. Simo Mojić, dr Miomir Komatina, dr Branko Miladinović.

Povodom brojnih protivurečnosti i proizvoljnih napisa o rudnom bogatstvu Kosova i Metohije, autori su na argumentovan stručan i naučni način osvetlili mineralno-sirovinski kompleks i dostignuća srpske rudarske i geološke privrede na prostoru južne srpske Pokrajine. Tokom duge istorije, rudno blago ovde je uvek bilo u sreedištu pažnje, međutim danas je u fokusu jednoumnog novog vremena kojim se ne može prenebregnuti istorijska vertikala.

„ U nedostatku moralne i stručne odgovornosti (kako je istakao urednik u predgovoru), pojedinci postojano dopunjuju korpu improvizacija o mineralno-sirovinskom kompleksu Srbije na Kosovu i Metohiji, neistinama i dezinformacijama, a cilj je postizanje amnezije i uspavanosti da bi predatori lakše ostvarili planove“

U sagledavanju današnjih događanja i problema sa AP Kosovom i Metohijom, mineralno – sirovinski kompleks ne može stajati po strani, već je to jedno od važnih pitanja za Srbiju.

Hvala svim priređivačima ove dragocene knjige.

11.05.2021.

Rabrenović: Geološki zavod Srbije izrađuje bilans resursa i rezervi mineralnih sirovina, bilans resursa i rezervi podzemnih voda i bilans geotermalnih resursa u Republici Srbiji

Stupanjem na snagu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službenom glasniku RS", br. 101/2015 i 95/2018 - drugi zakon. 40/2021) čiji je cilj da uredi odnose povodom geoloških istraživanja i rudarstva na uravnotežen način, kojim se obezbeđuje ekonomska, socijalna i ekološka održivost ovih aktivnosti i projekata, u uslovima tržišne privrede, izrada bilansa mineralnih resursa i rezervi, resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa je preneta na Geološki zavod Srbije.

 Rabrenović: Geološki zavod Srbije izrađuje bilans resursa i rezervi mineralnih sirovina, bilans resursa i rezervi podzemnih voda i bilans geotermalnih resursa u Republici Srbiji

Mineralni resursi su deo geoloških resursa, utvrđeni adekvatnim metodama i postupcima geoloških istraživanja u određenom prostoru - ležištu, koji se javljaju u takvom obliku, količini i kvalitetu da postoje racionalni izgledi za njihovu ekonomičnu eksploataciju, ali koja u vreme izveštavanja nije dokazana. Mineralni resursi obuhvataju resurse čvrstih mineralnih sirovina (metalične, nemetalične i energetske) i tečnih i gasovitih mineralnih sirovina (nafta, kondezati i prirodni gas). Prema stepenu geološke istraženosti, čvrsti mineralni resursi se dele (klasifikuju) na: pretpostavljene, indicirane i izmerene po Panevropskom kodeksu za izveštavanje rezultata istraživanja mineralnih resursa i rezervi (PERC).

Resursi tečnih i gasovitih mineralnih sirovina dele se na klase: perspektivni resursi, uslovni resursi i proizvedeni resursi i rezerve.

Resursi podzemnih voda su obnovljivi geološki resursi koji obuhvataju sve vrste podzemnih voda (pitke, mineralne, termalne i termomineralne) bez obzira na njihov kvalitet i temperaturu.

Geotermalni resursi predstavljaju skup obnovljivih geoloških resursa koji obuhvata podzemne vode i toplotu stenskih masa iz kojih je moguće izdvajanje toplotne energije. Geotermalni resursi obuhvataju: subgeotermalne resurse sa temperaturom vode i toplotom stenskih masa do 30 °S, resurse niske entalpije iz kojih je moguće izdvajanje toplotne energije temperature 30 °S - 100 °S i resurse srednje entalpije iz kojih je moguće izdvajanje toplotne energije temperature 100 °S - 200 °S i resurse visoke entalpije iz kojih je moguće izdvajanje toplotne energije temperature preko 200 °S.

Rezerve mineralnih sirovina su deo mineralnih resursa u ležištu, koje se javljaju u takvom obliku, sa takvim kvalitetom i u takvoj količini za koju je dokazana tehnička izvodljivost, ekonomska isplativost i ekološka prihvatljivost njihove eksploatacije. Mineralne rezerve predstavljaju komercijalno eksploatabilan deo izmerenih i/ili indiciranih mineralnih resursa, od kojih se odbijaju predviđeni gubici i razblaženja pri eksploataciji. Klasifikacija rezervi mineralnih sirovina je razvrstavanje rezervi mineralnih sirovina u odgovarajuće klase po aktuelnoj verziji Panevropskog kodeksa za izveštavanje rezultata istraživanja mineralnih resursa i rezervi (PERC), u zavisnosti od: stepena njihove geološke istraženosti i proučenosti, procene mogućnosti i izvodljivosti eksploatacije i nivoa njene rentabilnosti. Rezerve čvrstih mineralnih sirovina su prema rastućoj geološkoj proučenosti, pouzdanosti i razmatranju modifikujućih faktora (faktora i pokazatelja tehničko-ekonomske ocene), izdvojene u klase: verovatne rezerve i dokazane rezerve, a rezerve nafte, kondenzata i prirodnih gasova na moguće, verovatne i sigurne. Rezerve podzemnih voda predstavljaju one količine slobodnih podzemnih voda koje se pod uticajem prirodnih ili antropogenih uticaja formiraju i obnavljaju u okviru zone zasićenja neke izdani;

„Razvrstavanje resursa i rezervi mineralnih sirovina vršiće se u skladu sa aktuelnom verzijom Panevropskog kodeksa za izveštavanje rezultata istraživanja mineralnih resursa i rezervi (PERC), a tečnih i gasovitih resursa i rezervi kao i podzemnih voda i geotermalnih resursa, vršiće se u skladu sa odgovarajućim propisima i pravilnicima o izveštavanju i klasifikaciji tečnih i gasovitih mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa usaglašenim sa priznatim međunarodnim načinima izveštavanja i razvrstavanja“, istakao je direktor Geološkog zavoda Srbije, prof. dr Dragoman Rabrenović.

Stanje resursa i rezervi biće usaglašeno sa utvrđenim stanjem resursa i rezervi koje su evidentirane rešenjem Ministarstva o rezervama i resursima mineralnih sirovina i podzemnih voda, kao i geotermalnim resursima, odnosno rešenjem nadležnog organa autonomne pokrajine i izvedenim (ostvarenim) kapacitetima proizvodnje u prethodnoj kalendarskoj godini. Bilans o stanju resursa i rezervi mineralnih sirovina Republike Srbije se izrađuje do 31. jula tekuće godine za prethodnu godinu.

12.04.2021.

Ponedeljak, 12.april 2021. RABRENOVIĆ: USVOJEN PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU GODIŠNjEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA ZA 2021. GODINU

Ministarstvo rudarstva i energetike usvojilo je Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2021. godinu.

Cilj realizacije Programa osnovnih geoloških istraživanja za 2021. godinu je izučavanje litosfere; utvrđivanje potencijalnosti područja u pogledu pronalaženja mineralnih sirovina; utvrđivanje stanja i karakteristika stena i tla; utvrđivanje geotehničkih osobina tla za potrebe planiranja namene prostora i pogodnosti terena za izgradnju; obavljanje istraživanja radi izrade geoloških karata i zaštite životne sredine, na prostoru Republike Srbije.

 Rabrenović: usvojen pravilnik o utvrđivanju godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2021. godinu

Ovim pravilnikom utvrđuje se Godišnji program osnovnih geoloških istraživanja iz oblasti: osnovnih geoloških istraživanja za izradu geoloških karata, hidrogeoloških istraživanja, inženjerskogeoloških istraživanja, istraživanja mineralnih resursa, geodiverziteta i geoekoloških istraživanja.

„Programom se planira nastavak terenskih, laboratorijskih i kabinetskih istraživanja na započetim i novim projektima izrade Geološke karte Srbije, izvođenje hidrogeoloških i inženjerskogeoloških istraživanja kao i geološka istraživanja metaličnih, nemetaličnih i energetskih mineralnih sirovina, radeći na ovim projektima i po završetku, pokrenuće se uslovi za primenjena geološka istraživanja koja će otvoriti vrata kako domaćim tako i stranim investitorima“, istakao je direktor Geološkog zavoda Srbije, prof. dr Dragoman Rabrenović.

29.03.2021.

Rabrenović: Pripremljena je informacija za Ministarstvo rudarstva i energetike o potencijalnosti regiona sa aspekta mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa

Geološki zavod Srbije pripremilo je informaciju potencijalnosti regiona sa aspekta mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa za celu teritoriju Republike Srbije na osnovu „Pravilnika o kriterijumima na osnovu kojih se određuje potencijalnost područja u pogledu pronalaženja mineralnih sirovina“ ("Službeni glasnik RS", br. 51/96), kao deo kontinuiranih nastojanja u cilju promocije investicija u oblasti geologije i rudarstva.

Informacija potencijala mineralnih resursa kao osnova može pomoći investitorima da usmere dalja primenjena geološka istraživanja i ukazujući na pogodnosti poslovanja u Republici Srbiji, posebno za ulaganje u geologiju i rudarstvu, a da pritom povećavaju i udeo u ukupnom bruto društvenom proizvodu Srbije.

 Rabrenović: Pripremljena je informacija za Ministarstvo rudarstva i energetike o potencijalnosti regiona sa aspekta mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa

„Izneti podaci o potencijalu teritorije Republike Srbije su s’ geološko-ekonomskog stanovišta veoma značajni, i u slučaju ispunjenja i ostalih: rudarsko-tehnoloških, ekoloških i dr. uslova, vode ka otvaranju novih rudnika, a prikupljeni su na osnovu osnovnih geoloških istraživanja. Republika Srbija je zemlja sa bogatim mineralnim resursima, najznačajniji potencijal imaju energetske mineralne sirovine, pre svega ugalj i to lignit, a dok kod metaličnih mineralnih sirovina značajno mesto zauzimaju bakar, olovo, cink, antimon, nikl, uran“ istakao je direktor Geološkog zavoda Srbije, prof.dr Dragoman Rabrenović. Pored njih, treba dodati i rezerve zlata, srebra, molibdena, kao i druge retke i plemenite metale. Ističe se potencijalnost nemetaličnih mineralnih sirovina kao i njihova sve veća primena u industriji, građevinarstvu, poljoprivredi i dr. granama.

U poslednjih 50 godina teritorija Srbije je sistematski izučavana u pogledu uranonosnosti. U ovom periodu su prikupljeni obimni podaci o distribuciji urana u različitim stenskim kompleksima i otkrivena ležišta i brojne pojave urana. Sistematskim regionalnim i detaljnim geološkim istraživanjima prekriveno je oko 50% potencijalno uranonosne teritorije Srbije.

Geotermalni resursi koji su prikazani u informaciji odnose se na hidrogeotermalnu energiju, odnosno na toplotu stena koju podzemne vode primaju na određenoj dubini i iznose na površinu terena. Geotermalnim resursima pripadaju i litogeotermalni resursi, koji se odnose na mogućnost eksploatacije toplotne energije iz suve stene.

Geološki zavod Srbije od svog osnivanja izvodi studijska istraživanja na području Republike Srbije radi definisanja hidrogeotermalne potencijalnosti određenih geoloških celina, kao i na definisanju hidrogeoloških struktura ovih resursa, njihovog kvaliteta i mogućnosti zahvatanja novih količina i voda veće temperature. Završene studije odnose se na područja tercijarnog vulkanizma Rogozne, Golije i Kopaonika, dok se aktivna istraživanja izvode na području južne i istočne Srbije. Važan sadržaj studija su geološke, hidrogeološke i strukturno – tektonske karte, sa katastrima pojava termalnih voda. U Geološkom zavodu Srbije se aktivno radi baza geotermalnih resursa, sa ciljem da se ista narednih godina neprekidno nadograđuje i ažurira. Na kraju 2020. godine, baza sadrži 331 pojavu termalnih voda, sa maksimalnom temperaturom od 111oC. Osim toga, istraživanja koja se izvode radi izrade Osnovne hidrogeološke karte RS, razmere 1:100000, takođe su značajan izvor podataka o potencijalnosti geotermalnih resursa.

Rezultati dosad izvedenih istraživanja pokazuju da korišćenje geotermalne energije u Srbiji, u energetske svrhe može biti značajno u energetskom bilansu zemlje. Najveći broj ležišta hidrogeotermalne energije vezana su za karbonatne stene, tercijarne basene i granitoidne masive. Korišćenje geotermalne energije za grejanje i druge energetske svrhe je nažalost u početnoj fazi i veoma skromno u odnosu na potencijalnost i resurse.

Podzemne vode su jedan od značajnijih resursa kojim Republika Srbija raspolaže bilo da je u pitanju javno vodosnabdevanje, za flaširanje, termalne i mineralne vode ili kao prirodni izvor energije. Raspoloživi podaci, u ovom momentu, o potencijalnim izvorištima podzemnih voda koja za sada predstavljaju neiskorišćeni vodni resurs, pružaju mogućnost za široku analizu i razvoj korišćenja podzemnih voda kao prirodnog resursa, ali viđenu i kroz koncept održivog razvoja, odnosno zadovoljavanja sadašnjih potreba ali bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe za vodom. Svakako, koncept upravljanja vodama koji mora biti zasnovan na osnovnim prirodnim karakteristikama teritorije Republike Srbije, trenutnom stanju voda i upravljanja vodama, neophodnosti zadovoljavanja potreba za vodom, potrebi zaštite voda od zagađivanja i odbrane od štetnog dejstva voda, uzimajući u obzir i potrebu usklađivanja sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, prvenstveno standardima EU, ostavljen je za razmatranje nadležnim vodoprivrednim ustanovama.

Pogledajte sledeće priloge:

POTENCIJALNOST PODRUČJA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE SA ASPEKTA MINERALNIH SIROVINA

POTENCIJALNOST REPUBLIKE SRBIJE SA ASPEKTA PODZEMNIH VODA I GEOTERMALNIH RESURSA

 

 Vrh strane
  Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra GeoEra Geopark Đerdap Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava