МЕНИ

Насловна » Сектори » Сектор за истраживање лежишта минералних сировина

Сектор за истраживање лежишта минералних сировина

Сектор за истраживање лежишта минералних сировина обавља послове који се односе на:

истраживања минералних ресурса (металичне и неметаличне минералне сировине, фосилна горива и нуклеарне минералне сировине); израду основних и тематских металогенетских и минерагенетских и прогнозних карата; проспекцијска истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних сировина; истраживање и реализација пројеката из области основних геолошких истраживања минералних ресурса; дефинисање контролних фактора формирања и просторног размештаја минерализација (генеза рудних лежишта); дефинисање рудних и рудоносних формација; геолошко-економску оцену о перспективности простора у погледу изналажења и експлоатације минералних сировина; припрему информација о степену истражености, примењеним методологијама истраживања и одрживом коришћењу минералних ресурса и сировина; учествовање у припреми, изради и реализацији планова, програма и пројекта у области одрживог коришћења природних ресурса и заштите животне средине који се финансирају и из других фондова; реализацију научно-истраживачких и међународних пројеката у области основних геолошких истраживања лежишта минералних сировина; израду планова и програма истражних радова у области основних геолошких истраживања минералних сировина; израду комплексних геолошких подлога за потребе планирања, пројектовања, изградњу објеката; израда стратешких докумената, планова и истраживачких програма из делокруга рада Сектора; израду пројеката, студија и елабората; дефинисање природних контаминената животне средине (уран, торијум, радијум, радон, арсен и др.); припрему узорака за геохемијска и радиометријска испитивања; хемијске анализе узорака на одређене елементе и једињења методама (AAS; AASH; UV/VIS SF) потенциометрија, кондуктометрија, волуметрија, флуорометрија, еманометрија; лабораторијска радиометријска испитивања узорака (U, Th, K, eRa); евиденцију анализираних узорака; израду извештаја о анализираним узорцима; израду збирке анализираних узорака; извођење геофизичких испитивања методама (изазване поларизације, електричне отпорности, геомагнетизма, сеизмике, гравиметрије, радиометрије, геофизичког каротажа и др.); израду различитих геофизичких карата (геомагнетских, сеизмотектонских, гравиметријских, радиометријских и др.); интерпретацију резултата геофизичких испитивања; публиковање научних и стручних радова из области истраживања лежишта минералних сировина и друге послове у областима из делокруга Сектора.

У Сектору за истраживање лежишта минералних сировина образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 • Oдељење за металичне минералне сировине;
 • Одељење за неметаличне минералне сировине;
 • Група за енергетске минералне сировине;
 • Група за геофизичка истраживања;
 • Одељење хемијске лабораторије и припреме узорака

Одељење за металичне минералне сировине обавља послове који се односе на:

 • основна геолошка истраживања металичних минералних сировина;
 • детаљна геолошка истраживања металичних минералних сировина од посебног интереса за Републику Србију;
 • израду металогенетских карата различите размере и намене;
 • израду прогнозних геолошких карата различитих размера и намене;
 • израду радиометријских карата различите размере и намене;
 • израду катастра металичних сировина Републике;
 • учешће у припреми прогама рада геолошких истраживања металичних минералних сировина;
 • учешће у припреми извештаја и информација за Владу из области металичних минералних сировина;
 • учешће у припреми предлога за доношење одлуке о металичним минералним сировинама од посебног интереса за Републику (стратешке минералне сировине);
 • израду упутстава и стандарда за израде металогенетских, прогнозних и других карата;
 • учешће у изради и других специјалистичких карата (посебно формационих) као и у изради њихових тумача;
 • прикупљање, евидентирање и чување свих података о металичним минералним сировинама Републике;
 • публиковање научних и стручних радова из области истраживања лежишта металичних минералних сировина; друге послове из ове области.

Одељење за неметаличне минералне сировине обавља послове који се односе на:

 • основна геолошка истраживања неметаличних минералних сировина;
 • детаљна геолошка истраживања неметаличних минералних сировина од посебног интереса за Републику Србију;
 • израду прогнозних геолошких карата различитих размера и намене;
 • израду минерагенетских карата различите размере и намене;
 • израду катастра неметаличних минералних сировина Републике;
 • учешће у припреми програма рада геолошких истраживања неметаличних минералних сировина;
 • учешће у припреми извештаја и информација за Владу из области неметаличних минералних сировина;
 • учешће у припреми предлога за доношење одлуке о неметаличним минералним сировинама од посебног интереса за Републику (стратешке минералне сировине);
 • израду упутстава и стандарда за израду минерагенетских, прогнозних и других карата;
 • учешће у изради и других специјалистичких карата (посебно формационих) и њихових тумача;
 • прикупљање, евидентирање и чување свих података о неметаличним минералним сировинама Републике;
 • публиковање научних и стручних радова из области истраживања лежишта неметаличних минералних сировина; друге послове из ове области.

Група за енергетске минералне сировине обавља послове који се односе на:

 • основна геолошка истраживања енергетских минералних сировина (угаљ, уран, торијум, нафта и земни гас);
 • детаљна геолошка истраживања енергетских минералних сировина од посебног интереса за Републику Србију;
 • израду прогнозних геолошких карата енергетских минералних сировина различитих размера и намене;
 • израду радиометријских карата различите размере и намене;
 • израду катастра енергетских минералних сировина Републике;
 • учешће у припреми прогама рада геолошких истраживања енергетских  минералних сировина;
 • учешће у припреми извештаја и информација за Владу из области енергетских минералних сировина;
 • учешће у припреми предлога за доношење одлуке о енергетским минералним сировинама од посебног интереса за Републику (стратешке минералне сировине);
 • израду упутстава и стандарда за израду прогнозних и других карата енергетских минералних сировина
 • учешће у изради и других специјалистичких карата (посебно формационих), као и у изради њихових тумача;
 • прикупљање, евидентирање и чување свих података о енергетским минералним сировинама Републике;
 • публиковање научних и стручних радова из области истраживања лежишта енергетских минералних сировина; друге послове из ове области.

Групи за геофизичка истраживања обавља послове који се односе на:

 • извођење теренских геофизичких испитивања методама (изазване поларизације, електричне отпорности, геомагнетизма, сеизмике, гравиметрије, радиометрије и др.);
 • Извођење геофизичког каротажа;
 • израду различитих геофизичких карата (геомагнетских, сеизмотектонских, гравиметријских, радиометријских и др.);
 • интерпретацију резултата геофизичких испитивања;
 • публиковање научних и стручних радова из области геофизичких истраживања;
 • прикупљање, евидентирање и чување свих геофизичких података на територији Републике Србије;

Одељење хемијске лабораторије и припреме узорака бави  се механичком  припремом узорака (за хемијске, палеонтолошке, минералошке анализе) и анализом неорганских компонента у узорцима као што су различите врсте стена, минерала, земљишта, муљева, руда као и подземних и површинских вода.  Да би се утврдио квалитет вода, степен контаминације и ризика, анализирамо основни катјонско-анјонски састав, физичко-хемијске параметре (pН, Eh, укупан садржај растворних соли...), садржај тешких метала и других токсичних елемената. Такође, у могућности смо да одредимо и садржај Rn и Ra  у водама. Садржај макро и микрокомпонената у водама и узорцима стена, минерала, земљишта  одређује се употребом класичних аналитичких метода (гравиметријске и  волуметријске),  као и инструменталних техника. На тај начин  може одредити садржај за око 60 елемената Периодног система.  Инструменталне технике које се примењују за анализу узорака  у хемијској лабораторији су представљене на слици и табели  (Слика 1., Табела 1):

Инструменталне технике које се примењују за анализу узорака  у хемијској лабораторији   Инструменталне технике које се примењују за анализу узорака  у хемијској лабораторији
Инструменталне технике које се примењују за анализу узорака  у хемијској лабораторији

Слика 1. a) ААS-атомска апсорпциона спектрофотометрија б)UV/VIS спектрофотометрија в) ICP/OES- Оптичка емисиона спектрофотометрија са индукованом куплованом плазмом

 

Табела 1. Технике и инструменти Хемијске лабораторије ГЗС

Редни бр.

Техника

Инструменти

Елементи

 1.  

Атомска апсорпциона спектрофотометрија-пламена

AAS- PERKIN ELMER 4000;

Макрокомпоненте
(Ca, Mg, Na, K, Al,
Si, Fe, Mn) и Аu

 

 1.  

Оптичка емисиона спектрофотометрија са индукованом  куплованом плазмом

ICP/OES-SPECTRO BLUE

Микрокомпоненте:
Pb, Cu, Zn, Cd, Se, Mo, Bi, V, Sb, As, Ni, Ag, Co, Hg , B, Cr, Li, Be, Sr, Ba, Ga, Ge, W, Sn, Tl, Zr, Y, Nb, La, Ce, Th, Sc, Nd, Pr, Sm, Tm, Tb, Dy, Eu, Ho, Gd, Lu, Yb, Ti

 1.  

UV/VIS спектрофотометријa

UV/VIS SF -PERKIN ELMER λ15

SO4, PO4, N (NO3, NH4, NO2),

 1.  

Еманометрија

RDU 200

Rn (Ra)

 

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа