МЕНИ

Уредбе

Уредба о буџетском рачуноводству

Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима

Уредба о вредновању радне успешности државних службеника

Уредба о државном стручном испиту

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини

Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима

Уредба о канцеларијском пословању

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе

Уредба о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података о личности

Уреба о припреми кадровског плана у државним органима

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника

Уредба о разврставању радних места намештеника

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа