МЕНИ

Насловна » Сектори » Сектор за геотехнику и хидрогеологију

Сектор за геотехнику и хидрогеологију

Сектор за геотехнику и хидрогеологију обавља послове који се односе на: израду основних хидрогеолошких карата различитих размера; основна хидрогеолошка истраживања подземних, минералних, термоминералних и термалних вода; учешће у припреми предлога информација за Владу из области подземних вода; израду хидрогеолошких подлога за развој водоснабдевања; унапређење и увођење савремених метода у области хидрогеолошких истраживања; учешће у припреми извештаја и информација о количинама и квалитету свих подземних вода; успостављање сарадње са другим органима који се баве проблематиком регионалног водоснабдевања и заштите подземних вода; припрему нацрта програма радова хидрогеолошких истраживања; вођење катастра подземних вода; истраживања за потребе заштите животне средине; израду водопривредних основа; израду основних инжењерскогеолошких карата као подлоге за: просторно планирање, рударске активности, развој урбанизације и инфраструктурних објеката; припрему анализе и извештајe; израду стручних упутстава из области инжењерскогеолошких истраживања; припрему програма рада из области хидрогеолошких и инжењерскогеолошких истраживања; вођење катастра клизишта и нестабилних падина; сеизмичку микрорејонизацију за различите намене простора од општег друштвеног значаја и друге послове у областима из делокруга Сектора.

У Сектору за геотехнику и хидрогеологију образоване су следеће унутрашње јединице:

 • Одељење за инжењерску геологију и геомеханичку лабораторију
 • Одељење за хидрогеологију

Одељење за инжењерску геологију и геомеханичку лабораторију обавља послове који се односе на:

 • израду основних инжењерскогеолошких карата, израду прегледних инжењерскогеолошких карата, израду инжењерскогеолошких карата као подлога за: просторно планирање, рударске активности, развој урбанизације и инфраструктурних објеката;
 • имплементацију инжењерскогеолошких истраживања за израду инжењерскогеолошких подлога за карту Сеизмичке рејонизације Србије;
 • припрему анализе и извештаја;
 • израду стручих упутстава из области инжењерскогеолошких истраживања;
 • сеизмичку микрорејонизацију за различите намене простора од општег друштвеног значаја;
 • инжењерскo геолошкa истраживања за потребе заштите животне средине;
 • израду планова и програма за санацију терена и објеката од посебног друштвеног значаја; припрему програма радова из области инжењерскогеолошких истраживања;
 • израду и вођење катастра клизишта и нестабилних падина; истраживање процеса и појава геохазарда и оцену георизика (клизишта, земљотреси, проломи у тлу, поплаве и др.);
 • учешће у припреми података о угрожености од геохазарда за Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације;
 • друге послове из ове области.

  • Група за инжењерску геологију обавља послове који се односе на: израду основних инжењерскогеолошких карата као подлоге за просторно планирање, рударске активности, развој урбанизације и инфраструктурних објеката; припрему анализа и извештаја; израду стручних упутстава из области инжењерскогеолошких истраживања; сеизмичку микрорејонизацију за различите намене простора од општег друштвеног значаја; геотехничка истраживања за потребе заштите животне средине; израду планова и програма за санацију терена и објеката од посебног друштвеног значаја; припрему програма рада из области инжењерскогеолошких истраживања; вођење катастра клизишта и нестабилних падина; друге послове из ове области.

  • Група за геомеханичку лабораторију обавља послове који се односе на: лабораторијска геомеханичка испитивања; утврђивање гранулометријског састава, пластичности, влажности и запреминске тежине; утврђивање едометарског опита стишљивости; одређивање параметара чврстоће на смицање, кохезију и угао унутрашњег трења; опит проктора опцијалне влажности узорка; опит водопропусности из узорка; једноаксијалне и триаксијалне опите; друге послове из ове области.

Одељење за хидрогеологију обавља послове који се односе на:

 • израду катастара свих појава и објеката минералних, термалних и термоминералних вода са физичко-хемијским, геолошким и хидрогеолошким елементима;
 • израду основних хидрогеолошких карата, минералних, термалних и термоминералних вода различитих размера;
 • истраживања подземних, минералних, термоминералних и термалних вода;
 • учешће у припреми предлога информација за Владу из области подземних вода;
 • израду хидрогеолошких подлога за развој водоснабдевања;
 • унапређење и увођење савремених метода у области хидрогеолошких истраживања;
 • учешће у припреми извештаја и информација из области о количинама и квалитету свих подземних вода, успоставља сарадњу са другим органима који се баве проблематиком регионалног водоснабдевања и заштите подземних вода;
 • друге послове из ове области.

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа