МЕНИ

Насловна » Пројекти » Домаћи пројекти

Домаћи пројекти

СЕКТОР РЕГИОНАЛНА ГЕОЛОГИЈА

Бр.

Назив Пројекта

Година почетка и завршетка Пројекта

Фаза израде

1.

Геолошка карта Србије, 1: 50000, лист Вишеград 2

2020-2023

2

2.

Геолошка карта Србије, 1: 50000, лист Лапово 3

2020-2023

2

3.

Геолошка карта Србије, 1: 50000, лист Лапово 4

2020-2023

2

4.

Геолошка карта Србије, 1: 50000, лист Крушевац 3

2020-2023

2

5.

Геолошка карта Србије, 1: 50000, лист Сјеница 3

2020-2023

2

6.

Геолошка карта Србије, 1: 50000, лист Бор 1

2020-2023

2

7.

Геолошка карта Србије, 1: 50000, лист Чачак 3

2021-2024

1

8.

Геолошка карта Србије, 1: 50000,
листови Вршац 4 и Решица 3

2020-2024

1

9.

Геолошка карта Србије, 1: 50000, лист Ваљево 1

2020-2024

1

10.

Геолошка карта Србије, 1: 50000, лист Пирот 1 и 2

2020-2023

2

11.

Геолошка карта Србије 1: 50 000, синтеза геолошких формација на завршеним листовима ГК  50

2013-

 

12.

Геонаслеђе и геодиверзитет  Србије

2011-

 

13.

Примена метода даљинске детекције  и геоморфолошке анализе у истраживању минералних сировина, хидрогеологији и инжењерској геологији у сливном подручју реке Дрине

2020-2021

2

14.

Геохемијска карта  Републике Србије, 1:  500 000

2017-2027

5

15.

Геолошко-еколошка истраживања флувијалних наноса притока Велике Мораве на територији Р. Србије у циљу заштите животне средине

2020-2023

2

 

СЕКТОР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Ред. Бр.

Назив пројекта

Време трајања

 

О П Ш Т И  П Р О Ј Е К Т И    (о)

 

1.

Израда металогенетске карте лист Пријепоље 2, размере 1:50.000

2015-2021

 

2.

Израда металогенетске карте-лист Жагубица 2  (1:50.000)

2017- 2021

 

3.

Израда металогенетске карте-лист Лапово 2  (1:50.000)

2019-2022

 

4.

Израда металогенетске карте-лист Вишеград 4 (1:50.000)

2020-2023

 

5.

Израда металогенетске карте-лист Пљевља 2  (1:50.000)

2020-2023

6.

Израда металогенетске карте-лист Зворник 1  (1:50.000)

2020-2024

7.

Израда металогенетске карте-лист Зворник 2 (1:50.000)

2020-2024

8.

Израда металогенетске карте-лист Пријепоље 1 (1:50.000)

2021-2025

9.

Геолошке карактеристике и потенцијалност Општине Пријепоље

2021-2022

10.

Геолошке карактеристике и потенцијалност Општине Прибој

2021-2022

11.

Геолошке карактеристике и потенцијалност Општине Прокупље

2020-2021

12.

Прогнозно-металогенетска и геолошко-економска оцена ресурса и резерви металичних и неметаличних минералних сировина Србије – Подпројекат 6 (допуна података)

2021

13.

Унос постојећих података Основних геолошких истраживања у форму ГеолИСС

трајан

 

М Е Т А Л И   (м)

 

14.

Провера аеромагнетских, гравиметријских и авиогамаспектрометријских аномалија на теренима Србије

2014-2024

15.

Геофизичка испитивања у оквиру праћења геолошких формација по дубини

2019-2022

16.

Геолошко-металогенетска изучавања подручја изградње путних праваца у Републике Србији

трајан

17.

Основна геолошка истраживања хрома и пратећих метала на територији Републике Србије

2017-2021

18.

Основна металогенетских истраживања ултрабазита Србије (PGE, Au, Fe и др.) II фаза истраживања

2021-2025

 

Н Е М Е Т А Л И   (н)

 

19.

Минерагенетске карактеристике и потенцијалност неогених басена Србије

2016-2022

 

Е Н Е Р Г Е Т С К Е   С И Р О В И Н Е   (е)

 

20.

Геолошко-економске карте чврстих енергетских сировина Републике Србије

2015- 2022

 

СЕКТОР ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ХИДРОГЕОЛОГИЈУ ЗА 2021 ГОДИНУ

 

Одељење за инжењерску геологију

1

Основна инжењерскогеолошка карта лист Зворник 1:100.000

2

Основна инжењерскогеолошка карта лист Алексинац 1:100.000

3

Основна инжењерскогеолошка карта лист Бољевац 1:100.000

4

Основна инжењерскогеолошка карта лист Ивањица 1:100.000

5

Основна инжењерскогеолошка карта лист Врњци 1:100.000

6

Основна инжењерскогеолошка карта лист Ваљево 1:100.000

7

Катастар клизишта и нестабилних падина Србије

8

Израда карте сеизмичке рејонизације са истраживањем геолошких услова за одређивање националних параметара према Euro Code-y 8 (EC8-1)

Пројекат „Израда карте сеизмичке рејонизације са истраживањем геолошких услова за одређивање националних параметара према Euro Code-y 8 (EC8-1)“ је реализован у одељењу за инжењерску геологију и то задњи пут 2017. године. Од тада па надаље, односно у периоду од 2018. године до 2020. године, његова реализација је сторнирана уз услов да ће наставак истраживања уследити по добијању иностранe донације или неки други начин финансирања.

 

Одељење за хидрогеологију

1

ОХГК лист Куршумлија 1:100.000

2

ОХГК лист Лесковац 1:100.000

3

ОХГК лист Чачак1:100.000

4

ОХГК лист Бор1:100.000

5

ОХГК лист Бачка Паланка1:100.000

6

Хидрогеотермална потенцијалност магматогених комплекса јужне и источне Србије

7

Ажурирање базe хидрогеолошких података за ГеолИСС

8

Студија утицаја климатских промена на подземне воде на подручју Посавине у Републици Србији

9

Прикупљање, ажурирање и надоградња базе података о геотермалним ресурсима Републике Србије

 

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа