МЕНИ

Закони

Закон о рударству и геолошким истраживањима

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о буџетском систему

Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину

Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину

Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину

Закон о Влади РС

Закон о државним службеницима

Закон о државној управи

Закон о ефикасном коришћењу електричне енергије

Закон о информациониј безбедности

Закон о јавним набавкама

Закон о јавној својини

Закон о облигационим односима

Закон о општем управном поступку

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

Закон о печату државних и других органа

Закон о планском систему Републике Србије

Закон о платама државних службеника и намештеника

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Закон о раду

Закон о рударству и геолошким истраживањима

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о спречавању злостављања на раду

Закон о заштити података о личности

Закон о заштити узбуњивача

Закон о заштити од пожара

Закон о здравственом осигурању

Закон о рачуноводству

Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код КЈС

Закон о информационој безбедности

Закон о изменама и допунама закона о државним службеницима

Закон о електронској управи

 

 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике  BEWARE  GeoEra  Геолошки информациони систем Србије  WEBGIS за геологију и рударство  Јавне набавке  Јавни тендери  Важне везе  Укидање печата  еУправа