МЕНИ

Насловна » Сектори » Сектор за опште, правне и економске послове

Сектор за опште, правне и економске послове

Сектор за опште, правне и економске послове обавља послове који се односе на: припремање извештаја о стању кадрова и извештаја о раду; припремање програма рада и програма истраживања; праћење и старање о реализацији програма рада и програма истраживања; управљање људским ресурсима; безбедност и здравље на раду; имовинско-правне послове; послове јавних набавки; припремање интерних финансијских планова; обављање финансијско-материјалних послова; административне и канцеларијске послове; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим државним органима и организацијама из делокруга Сектора; успостављање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле и друге послове у областима из делокруга Сектора.

У Сектору за опште, правне и економске послове образоване су уже унутрашње јединице:

 • Одељење за опште и правне послове
 • Одсек за рачуноводствено-финансијске послове
 • Група за послове организације одржавања објекта, инсталација и опреме

Одсек за опште и правне послове обавља послове који се односе на:

 • израду Програма рада Завода и достављање тог програма министарству надлежном за послове геолошких истраживања;
 • праћење и старање о реализацији програма рада Завода;
 • израду извештаја о раду Завода и достављање министарству; имовинско-правне послове;
 • послове јавних набавки;
 • вођење прописаних персоналних и кадровских евиденција, израду нацрта кадровског плана и управљање људским ресурсима, као и послове који се односе на радно-правни статус запослених;
 • израду предлога правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу;
 • Безбедност и здравље на раду;
 • административне и канцеларијске послове;
 • опште, статистичко-документационе и стручно-оперативне послове;
 • доступност информацијама од јавног значаја;
 • друге послове из ове области.

Одсек за рачуноводствено-финансијске послове обавља послове који се односе на:

 • пријем, контролу и ликвидирање рачуноводствених исправа из редовног пословања;
 • извршавање процедура предвиђених стручним упутством о раду трезора за измену буџетских апропријација и квота;
 • израда предлога финансијског плана Завода;
 • израда цикличких финансијских планова Завода;
 • израда цикличких финансијских планова Завода; праћење и спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава; проверу рачунске исправности докумената на основу којих се врши исплата и усаглашавање реализованих обавеза са одобреним месечним квотама;
 • припрему и контролу документације за обрачун зарада и осталих личних примања запослених;
 • преузимање обавеза, као и подношење захтева за плаћање са или без преузетих обавеза;
 • израду завршног рачуна, тромесечних извештаја о извршењу буџета и осталих извештаја у складу са законом који уређује буџетски систем;
 • прописивање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле;
 • друге послове из ове области.

Група за послове организације одржавања објекта, инсталација и опреме обавља послове који се односе на:

 • безбедност објекта, људи, имовине, опреме и средстава за рад;
 • послове противпожарне заштите – спровођење мера за отклањање опасности од пожара и одржавање противпожарних средстава;
 • друге послове из ове области.
 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа