MENI

Naslovna » O nama

O nama

ISTORIJAT GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE

GEOLOŠKI INSTITUT KRALjEVINE JUGOSLAVIJE osnovan je 29.12.1930.

Zadatak Geološkog instituta proizilazi iz člana 1 Zakona u kome stoji : ..po utvrđenom planu i savremenim naučnim metodama vrši proučavanje tla (površinskog zemlјišta) i dublјih delova Zemlјe, mineralnog blaga i podzemnih voda.

U periodu 1931-1941.godine Institut je publikovao 11 listova GK 1:100 000, 14 listova 1:75 ooo,
Objavlјeno je 8. brojeva Vesnika geološkog instituta Kralјevine Jugoslavije, 5 Rasprava i 2 broja Godišnjaka.

Tokom II svetskog rata GIKJ potpada pod upravu Nemačke komande- nema nikakve izdavačke delatnosti.

1946. Institut dobija novo ime „Naučno-istraživački institut Ministarstva rudarstva“.

1948.-Institut postaje „Savezni geološki zavod.

1951- priklјučuje se Zavod za geofizička ispitivanja FNRJ, postaje Zavod za geološka i geofizička istraživanja-„GEOZAVOD“

1954.g. Geozavod postaje vodeća geološka kuća u Jugoslaviji, kao i izvan granica Jugoslavije. U Geozavodu radi 102 geologa, geofizičara i hemičara i 72 tehničara sa nizom laboratorija.

1959.g. u Geozavod se priklјučuje Geološki institut SANU „Jovan Žujović“

1962.g. reosniva se Geozavod u Zavod za geološka i geofizička istraživanja NR Srbije.

Sa 1100 geologa, geofizičara, hemičara i tehničara, svrstava se u red vodećih Evropskih državnih institucija. Zavod radi Državni projekat izrada Osnovne geološke karte Jugoslavije. Istraživanje uglјa, metala i nemetala.

Narednih desetak godina Zavod intezivno izvodi geološka istraživanja van Jugoslavije: Turska,Libija,Zambija, Etijopija, Pakistan, Jordan, Uganda, Indonezija, Tunis, Maroko, Sudan, Gvineja, Irak, Iran, Nigerija, Sirija, Mozambik, Alžir, Venecuela.

Do 1974.god. objavlјena je 32 knjiga Vesnika, 11 Rasprava i 18 posebnih izdanja. Obavlјa se razmena sa 250 inostranih geoloških naučnih institucija.

Zlatno doba Geozavoda smenjuje faza Samoupravnog kolapsa Geozavoda. Samoupravni koncept je izveo naučnu i stručnu dezintegraciju.

1973-1981- blia je to epoha tehnološkog razaranja geoloških istraživanja i kolapsa Geozavoda-dezintegracija u OOUR-e, čime su ozbilјno narušeni principi orzanizovanog naučnog i stručnog rada Geozavoda.

Tehnički dobro opremlјen posle 28 godina izdva ja se Geofizički institut. Nјihovim primerom slede ostali kao što su Nemetali (Geozavod – nemetali). Izdvajanjem nemetala ozbilјno je narušen tehnološki integritet osnovnih geoloških istraživanja i prospekcije mineralnih istraživanja u Srbiji. Formiraju se još dva OOUR-a Geološki institut i Institut za hidrogeološka i geotehnička istraživanja i Tehnički OOUR. Navedeni OOUR-i ujedinjuju se u SOUR Geozavod.

Period raspada Jugoslavije i izolacije učinio je katastrofu za sve, posebno za naučnu delatnost. Bez kontakta sa Svetom, bez uvida u nova dostignuća Geozavod je preživlјavao.

 

G E O I N S T I T U T

1948.god. Odlukom Vlade FNRJ osnovan je Geoinstitut sa cilјem pronalaženje i razvoj nuklearnih mineralnih sirovina u Jugoslaviji.

1948-1955.god. bio je period samostalnog razvoja naučno-istraživačkog kadra u oblasti nuklearne geologije i veoma slabog protoka informacija iz oblasti poznavanja nuklearne geologije.

Do 1955.godine istražen je veći broj lokacija nuklearnih sirovina.

1955 i 1958.g. održana je Prva i Druga međunarodna konferencija o primeni nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Time otpočinje saradnja i protok informacija iz oblasti nuklearne geologije.
Preko Međunarodne agencije za atomsku energiju Jugoslavija je obezbedila pristup za usavršavanje kadrova u zemlјama sa razvijenom nuklearnom tehnologijom (SSSR, SAD, Francuska, Kanada).

Do 1960.g. Geoinstitut je kadrovski i laboratorijski znatno ojačan, postaje vodeća institucija za proučavanje i istraživanje nukleasne geologije u regionu. Izvode se kompleksne studije, obavlјaju se složena terenska i laboratorijska proučavanja granita, pegmatita, vulkanita, permskih klastita i tercijarnih sedimenata. Jednom rečju razvija se Metalogenija urana Jugoslavije. Istražena su ležišta u kojima je sadrtžaj urana u granicama sadržaja bilansnih ruda u svetu.

Geoinstitut se uklјučuje u istraživanje ostalih, prvenstveno metaličnih mineralnih sirovina (istraživanje gvožđa u Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji, olovo-cink u Timočkom masivu i u Crnoj Gori, istraživanje bakra u Turskoj i Kermanska oblast u Iranu), istraživanje i proučavanje retkih rasejanih elemenata.

Sredinom 60-tih godina Geoinstitut je imao 400 zaposlenih. Posedovao je Elektronsko odelenje gde je pravlјena i servisirana elektronska oprema. Geoinstitut je posedovao 3 letilice angažovane za aeroradiomertiju i aeromagnetska ispitivanja.

Nakon Brionskog plenuma CK SKJ reviduje se Komisija za Nuklearnu energiju čime se drastično smanjuje izdvajanje sredstava za istraživanje nuklearnih sirovina.

Geoinstitut se orijentiše na izradu geološke karte Jugoslavije, kao i izradu elaborata ležišta mineralnih sirovina.

1974. god. Geoinstitut ulazi u organizacionu transformaciju u 5 OOUR-a. Iste godine postaje suosnivač Poslovne zajednice „Jugobakar“čime se snažno afirmiše na teritoriji SFRJ.

1976. dugogodišnji projekat Istraživanje gvožđa u metamorfitima Srbije

Izlazak na inostrano tržište označava važnu etapu u istraživanju čime je Geoinstitut stekao veoma visoke reference.

1973-1977.god. Geoinstitut pravi prodor na tržište Libije na izradi geološke karte i istraživanje nuklearnih sirovina („Gat I“)

1977. god. Geoinstitut izvodi istraživanja antimona u centralnom Maroku.

1979-1984 Geoinstitut razvija nov program u Libiji („Gat II“) na kome paralelno radi i Geološku kartu.

U toku izvođenja ovih projekata Geoinstitut dobija ponude za geološka istraživanja od strane Omana, Severnog i južnog Jemena, Argentine. Time Međunarodna aktivnost Geoinstituta nije iscrplјena. Ona se dalјe nastavlјa kroz razmenu studijskih boravaka istraživača (sa Francuskom 20 inženjera, Rumunija 3, Bugarska 3, Polјska 3, Čehoslovačka 4, Kanada 3 i sa Švajcarskom svake godine po 1 istraživač)

Saradnja sa Fincima „Fin-map“zasnivala se na izradi aerofotogrametrijske karte Libijske jugozapadne teritorije na kojoj je Geoinstitut radio geološku kartu. To je za Geoinstitut bilo loše iskustvo. Finska strana je ocenjena kao nesolidan partner.

Raspad bivše Jugoslavije, ratna zbivanja i uvođenje sankcija Saveta bezbednosti OUN, privreda Jugoslavije zapada u konstantnu krizu. Geinstitut ubrzo gubi projekte na prostoru van Srbije.

1993. g. Geoinstitut se registruje kao Naučno-istraživačka ustanova. Do 1998 izlazi iz štampe 7. Brojeva časopisa „Radovi“

1994. reforme ekonomskog sistema donose izvestan napredak, ali veoma slaba likvidnost u Sistemu ne donosi stvaranju bolјih rezultata.

 

U J E D I Nј E Nј E

8.12.2005.godine, Vlada R.Srbije donosi odluku o spajanju 5 organizacionih jedinica iz Karađorđeve 48:

 1. GEOZAVOD
 2. GEOZAVOD- IMS
 3. GEOZAVOD-NEMETALI
 4. GEOZAVOD –GEMINI
 5. GEOZAVOD INŽENјERING

kao i NIU „GEOINSTITUT“

Rešenjem Trgovinskog suda od 02. 02. 2006 formiran je GEOINSTITUT

 • Površina u Rovinjskoj 12 m2 – 7084
 • Leskovac 320
 • Avala-Šuplјa stena 648
 • Aranđelovac 36
 • Zemlјište 5.841

Procenjena vrednost na dan juni 2006 god. 741.905,770

Na osnovu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima –čl.167 osnovan je
GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE

 Vrh strane
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
 • BEWARE
 • Geološki informacioni sistem Srbije
 • WEBGIS za geologiju i rudarstvo
 • Javne nabavke
 • Ukidanje pečata