MENI

Naslovna » Sektori » Sektor za istraživanje ležišta mineralnih sirovina

Sektor za istraživanje ležišta mineralnih sirovina

U Sektoru za istraživanje ležišta mineralnih sirovina obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odelјenje za metalične mineralne sirovine;
 • Odelјenje za nemetalične mineralne sirovine;
 • Grupa za energetske mineralne sirovine;
 • Grupa za geofizička istraživanja;
 • Odelјenje za hemiju i pripremu.

 

U Odelјenju za metalične mineralne sirovine obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Osnovna geološka istraživanja metaličnih mineralnih sirovina;
 • Detalјna geološka istraživanja metaličnih mineralnih sirovina od posebnog interesa za Republiku;
 • Izrada metalogenetskih karata različite razmere i namene;
 • Izrada prognoznih geoloških karata različitih razmera i namene;
 • Izrada radiometrijskih karata različite razmere i namene;
 • Izradu katastra metaličnih, sirovina Republike Srbije;
 • Učešće u pripremi progama rada geoloških istraživanja metaličnih mineralnih sirovina;
 • Učešće u pripremi izveštaja i informacija za Vladu iz oblasti metaličnih mineralnih sirovina;
 • Učešće u pripremi predloga za donošenje odluke o metaličnim mineralnim sirovinama od posebnog interesa za Republiku (strateške mineralne sirovine);
 • Izradu uputstava i standarda za izrade metalogenetskih, prognoznih i drugih karata;
 • Učestvuje u izradi i drugih specijalističkih karata (posebno formacionih) kao i izradi njihovih tumača;
 • Prikuplјanje, evidentiranje i čuvanje svih podataka o metaličnim mineralnim sirovinama Republike;
 • Publikovanje naučnih i stručnih radova iz oblasti istraživanja ležišta metaličnih mineralnih sirovina;

U Odelјenju za nemetalične mineralne sirovine obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Osnovna geološka istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina;
 • Detalјna geološka istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina od posebnog interesa za Republiku;
 • Izradu prognoznih geoloških karata različitih razmera i namene;
 • Izradu mineragenetskih karata različite razmere i namene;
 • Izradu katastra nemetaličnih mineralnih sirovina Republike Srbije;
 • Učešće u pripremi programa rada geoloških istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina;
 • Učešće u pripremi izveštaja i informacija za Vladu iz oblasti nemetaličnih mineralnih sirovina;
 • Učešće u pripremi predloga za donošenje odluke o nemetaličnim mineralnim sirovinama od posebnog interesa za Republiku (strateške mineralne sirovine);
 • Izradu uputstava i standarda za izrade mineragenetskih, prognoznih i drugih karata;
 • Učestvuje u izradi i drugih specijalističkih karata (posebno formacionih) kao i izradi njihovih tumača;
 • Prikuplјanje, evidentiranje i čuvanje svih podataka o nemetaličnim mineralnim sirovinama Republike;
 • Publikovanje naučnih i stručnih radova iz oblasti istraživanja ležišta nemetaličnih mineralnih sirovina;

U Grupi za energetske mineralne sirovine obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Osnovna geološka istraživanja energetskih mineralnih sirovina (ugalј, uran, torijum, nafta i zemni gas);
 • Detalјna geološka istraživanja energetskih mineralnih sirovina od posebnog interesa za Republiku;
 • Izradu prognoznih geoloških karata energetskih mineralnih sirovina različitih razmera i namene;
 • Izradu radiometrijskih karata različite razmere i namene;
 • Izradu katastra energetskih mineralnih sirovina Republike Srbije;
 • Učešće u pripremi progama rada geoloških istraživanja energetskih mineralnih sirovina;
 • Učešće u pripremi izveštaja i informacija za Vladu iz oblasti energetskih mineralnih sirovina;
 • Učešće u pripremi predloga za donošenje odluke o energetskim mineralnim sirovinama od posebnog interesa za Republiku (strateške mineralne sirovine);
 • Izradu uputstava i standarda za izrade prognoznih i drugih karata energetskih mineralnih sirovina;
 • Učestvuje u izradi i drugih specijalističkih karata (posebno formacionih) kao i izradi njihovih tumača;
 • Prikuplјanje, evidentiranje i čuvanje svih podataka o energetskim mineralnim sirovinama Republike Srbije;
 • Publikovanje naučnih i stručnih radova iz oblasti istraživanja ležišta energetskih mineralnih sirovina;

U Grupi za geofizička istraživanja obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Izvođenje terenskih geofizičkih ispitivanja metodama: izazvane polarizacije, električne otpornosti, geomagnetizma, seizmike, gravimetrije, radiometrije i dr.
 • Izvođenje geofizičkog karotaža;
 • Izradu različitih geofizičkih karata (geomagnetskih, seizmotektonskih, gravimetrijskih, radiometrijskih i dr.).
 • Interpretaciju rezultata geofizičkih ispitivanja;
 • Publikovanje naučnih i stručnih radova iz oblasti geofizičkih istraživanja;
 • Prikuplјanje, evidentiranje i čuvanje svih geofizičkih podataka na teritoriji Republike Srbije;

U Odelјenju za hemiju i pripremu obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • Mehaničku pripremu uzoraka za ispitivanje (droblјenje, mlevenje, skraćivanje uzoraka);
 • Distribucija uzoraka do određene laboratorije;
 • Hemijske analize uzoraka metodama (AAS; AASH; UV/VIS SF potenciometrija, konduktometrija, volumetrija, fluorometrija, emanometrija;
 • Analize: vode, zemlјišta, minerala, stena, vazduha;
 • Radiometrijska analiza uzoraka (U, Th, K, eRa);
 • Evidencija analiziranih uzoraka;
 • Izradu izveštaja o analiziranim uzorcima;
 • Stručna mišlјenja o rezultatima hemijskih ispitivanja i sličnoj problematici;
 • Izradu zbirke analiziranih uzoraka;
 Vrh strane
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
 • BEWARE
 • Geološki informacioni sistem Srbije
 • WEBGIS za geologiju i rudarstvo
 • Javne nabavke
 • Ukidanje pečata