MENI

Naslovna » Sektori » Organizacione jedinice van sastava sektora

Grupa za informacionu podršku

Grupa za informacionu podršku obavlja poslove koji se odnose na:

 • razvoj i unapređivanja informacionih tehnologija za potrebe Zavoda;
 • automatsku obradu laboratorijskih podataka;
 • uvođenja metodologije i standarda informacionog sistema;
 • razvoj i održavanja sistema baza podataka;
 • pripremu, kontrolu i reviziju geoloških podataka za automatsku obradu;
 • obezbeđivanje uslova za rad na svim platformama na nivou operativnih sistema, programskih paketa i tehničke opreme;
 • razvoj oblasti informacionog sistema;
 • pripremu i tehničku redakciju publikacija, štampu publikacija kao i arhiviranje geološke dokumentacione građe;
 • praćenje promena u oblasti internet tehnologija i predlaganje novih rešenja;
 • učešće u izgradnji i zaštiti tehnološke infrastrukture Zavoda;
 • planiranje razvoja, implementacije i zaštite servisa elektronskog poslovanja (servis elektronske pošte, veb, internet i ostali servisi elektronskog poslovanja Zavoda), učešće u definisanju i primeni informatičkih standarda i standarda zaštite;
 • održavanje veb-a, praćenje najnovijih tehničko-tehnoloških dostignuća i njihovu implementaciju u oblasti veb-tehnologije;
 • definisanje i primena novih rešenja poslovanja Zavoda preko interneta;
 • pružanje pomoći i obuku državnih službenika u oblastima pokrivenim delatnostima Zavoda, saradnju sa drugim sektorima na primeni informacionih tehnologija;
 • druge poslove iz ove oblasti.

Grupa za međunarodnu saradnju i projekte

Grupa za međunarodnu saradnju i projekte obavlja poslove koji se odnose na:

 • koordinaciju, usmeravanje i podršku aktivnostima vezanim za saradnju Geološkog zavoda Srbije sa inostranim institucijama;
 • saradnju sa međunarodnim razvojnim organizacijama i finansijskim institucijama, kao i nadležnim nacionalnim institucijama radi obezbeđivanja podrške za programe i projekte koji se finansiraju iz međunarodne donatorske pomoći koji doprinose ostvarivanju ciljeva iz nadležnosti Zavoda;
 • učešće u pripremi programskih dokumenata za finansiranje iz međunarodne donatorske pomoći; planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u skladu sa procedurama;
 • koordinaciju aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinansiranja programa i projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći;
 • pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći;
 • pripremu predloga informacija za učešće na međunarodnim konferencijama, seminarima, radionicama i drugim skupovima;
 • druge poslove iz ove oblasti.

Grupa za internu reviziju

Grupa za internu reviziju obavlja poslove koji se odnose na:

 • operativno planiranje, organizovanje, sprovođenje i izveštavanje o rezultatima interne revizije, svih organizacionih delova Zavoda, svih programa, aktivnosti i procesa u nadležnosti Zavoda, uključujući i korišćenje sredstava Evropske unije, primenjujući propise Republike Srbije, standarde interne revizije, kodeks strukovne etike internih revizora;
 • proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, ocenu sistema internih kontrola u pogledu adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti sa ciljem smanjenja rizika u poslovanju na najmanju moguću meru;
 • savetodavnu aktivnost pri uvođenju novih sistema, procedura;
 • obavljanje posebnih revizija na zahtev direktora;
 • utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem internih revizora;
 • druge poslove iz ove oblasti.
 Vrh strane
 Ministarstvo rudarstva i energetike BEWARE GeoEra Geološki informacioni sistem Srbije WEBGIS za geologiju i rudarstvo Javne nabavke Javni tenderi Važne veze Ukidanje pečata eUprava - iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19