МЕНИ

Насловна » Актуелности » Саопштења

Саопштења

29.03.2021.

Рабреновић: Припремљена је информација за Министарство рударства и енергетике о потенцијалности региона са аспекта минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса

Геолошки завод Србије припремило је информацију потенцијалности региона са аспекта минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса за целу територију Републике Србије на основу „Правилника о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина“ ("Службени гласник РС", бр. 51/96), као део континуираних настојања у циљу промоције инвестиција у области геологије и рударства.

Информација потенцијала минералних ресурса као основа може помоћи инвеститорима да усмере даља примењена геолошка истраживања и указујући на погодности пословања у Републици Србији, посебно за улагање у геологију и рударству, а да притом повећавају и удео у укупном бруто друштвеном производу Србије.

 Рабреновић: Припремљена је информација за Министарство рударства и енергетике о потенцијалности региона са аспекта минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурсa

„Изнети подаци о потенцијалу територије Републике Србије су с’ геолошко-економског становишта веома значајни, и у случају испуњења и осталих: рударско-технолошких, еколошких и др. услова, воде ка отварању нових рудника, а прикупљени су на основу основних геолошких истраживања. Република Србија је земља са богатим минералним ресурсима, најзначајнији потенцијал имају енергетске минералне сировине, пре свега угаљ и то лигнит, а док код металичних минералних сировина значајно место заузимају бакар, олово, цинк, антимон, никл, уран“ истакао је директор Геолошког завода Србије, проф.др Драгоман Рабреновић. Поред њих, треба додати и резерве злата, сребра, молибдена, као и друге ретке и племените метале. Истиче се потенцијалност неметаличних минералних сировина као и њихова све већа примена у индустрији, грађевинарству, пољопривреди и др. гранама.

У последњих 50 година територија Србије је систематски изучавана у погледу ураноносности. У овом периоду су прикупљени обимни подаци о дистрибуцији урана у различитим стенским комплексима и откривена лежишта и бројне појаве урана. Систематским регионалним и детаљним геолошким истраживањима прекривено је око 50% потенцијално ураноносне територије Србије.

Геотермални ресурси који су приказани у информацији односе се на хидрогеотермалну енергију, односно на топлоту стена коју подземне воде примају на одређеној дубини и износе на површину терена. Геотермалним ресурсима припадају и литогеотермални ресурси, који се односе на могућност експлоатације топлотне енергије из суве стене.

Геолошки завод Србије од свог оснивања изводи студијска истраживања на подручју Републике Србије ради дефинисања хидрогеотермалне потенцијалности одређених геолошких целина, као и на дефинисању хидрогеолошких структура ових ресурса, њиховог квалитета и могућности захватања нових количина и вода веће температуре. Завршене студије односе се на подручја терцијарног вулканизма Рогозне, Голије и Копаоника, док се активна истраживања изводе на подручју јужне и источне Србије. Важан садржај студија су геолошке, хидрогеолошке и структурно – тектонске карте, са катастрима појава термалних вода. У Геолошком заводу Србије се активно ради база геотермалних ресурса, са циљем да се иста наредних година непрекидно надограђује и ажурира. На крају 2020. године, база садржи 331 појаву термалних вода, са максималном температуром од 111оC. Осим тога, истраживања која се изводе ради израде Основне хидрогеолошке карте РС, размере 1:100000, такође су значајан извор података о потенцијалности геотермалних ресурса.

Резултати досад изведених истраживања показују да коришћење геотермалне енергије у Србији, у енергетске сврхе може бити значајно у енергетском билансу земље. Највећи број лежишта хидрогеотермалне енергије везана су за карбонатне стене, терцијарне басене и гранитоидне масиве. Коришћење геотермалне енергије за грејање и друге енергетске сврхе је нажалост у почетној фази и веома скромно у односу на потенцијалност и ресурсе.

Подземне воде су један од значајнијих ресурса којим Република Србија располаже било да је у питању јавно водоснабдевање, за флаширање, термалне и минералне воде или као природни извор енергије. Расположиви подаци, у овом моменту, о потенцијалним извориштима подземних вода која за сада представљају неискоришћени водни ресурс, пружају могућност за широку анализу и развој коришћења подземних вода као природног ресурса, али виђену и кроз концепт одрживог развоја, односно задовољавања садашњих потреба али без угрожавања могућности будућих генерација да задовоље своје потребе за водом. Свакако, концепт управљања водама који мора бити заснован на основним природним карактеристикама територије Републике Србије, тренутном стању вода и управљања водама, неопходности задовољавања потреба за водом, потреби заштите вода oд загађивања и одбране од штетног дејства вода, узимајући у обзир и потребу усклађивања са међународним стандардима у овој области, првенствено стандардима ЕУ, остављен је за разматрање надлежним водопривредним установама.

Погледајте следеће прилоге:

ПОТЕНЦИЈАЛНОСТ ПОДРУЧЈА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА АСПЕКТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

ПОТЕНЦИЈАЛНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА АСПЕКТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА

 

 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике  BEWARE  GeoEra  Геолошки информациони систем Србије  WEBGIS за геологију и рударство  Јавне набавке  Јавни тендери  Укидање печата  еУправа - исказивање интересовања за вакцинацију