MENI

Naslovna » Projekti

Projekati i Aneksi projekata po programu za 2014. godinu

Sektor za opštu geologiju

 1. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list Užice 2;
 2. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list Čačak 1;
 3. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list Užice 2;
 4. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list Negotin 3;
 5. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list Bor 2;
 6. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list V. Gradište 3;
 7. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list Žagubica 2;
 8. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list Aleksinac 4;
 9. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list Zvornik 1;
 10. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list Novi Sad 4;
 11. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, list Bačka palanka 4;
 12. Aneks projekta GK Srbije 1:50000, Sinteza geoloških formacija na završenim listovima GK 50 za period 1998 do 2012 godine: Negotin 1; Valјevo 4; Požarevac 4; Zvornik 2;
 13. Aneks projekta osnovna geohemijska karta Srbije;
 14. Projekat ugroženost gradskog zemlјišta i vazduha u Srbiji ekotoksičnim elementima;
 15. Aneks projekta geoekologija i geonasleđe severozapadne Srbije;
 16. Aneks projekta geoekologija i geonasleđe istočne Srbije;
 17. Projekat sedimentološko stratigrafski odnosi u tercijarnim basenima centralne Srbije;

Sektor za istraživanje ležišta mineralnih sirovina

 1. Aneks projekta provera aeromagnetskih anomalija u rudnom rejonu Golije za 2014. godinu;
 2. Aneks projekta osnovna geološka istraživanja polumetaličnih rudnih mineralizacija u rudnom polјu Kotlenik;
 3. Aneks projekta geoloških istraživanja bakra, zlata i prateće asocijacije elemenata (Pb, Zn, Au) u dijabaz-rožnačkoj formaciji Srednjeg Polimlјa za 2014. godinu;
 4. Projekat osnovna metalogenetska istraživanja ultramafita Srbije (Platinske grupe elemenata, Au, Fe i dr.);
 5. Aneks projekta Studija potencijalnosti vulkanogeno-sedimentnih stena na retke metale (Be, Nb, Li, Ga i dr.);
 6. Projekat geoloških istraživanja mangana na području Šumadije i kopaoničke oblasti sa ocenom mineralne potencijalnosti za 2014. godinu;
 7. Aneks projekta geološko-metalogenetska istraživanja područja izvođenja putnih pravaca u R. Srbiji za 2014. godinu;
 8. Aneks projekta geoloških istraživanja pojava minerala: cirkona, granata, amfibola, apatita, leukoksena, rutila i ksenotima, kao koncentratora retkih elemenata u Bujanovačkom granitskom masivu i kontaktnom pojasu za 2014. godinu;
 9. Aneks projekta o valorizaciji nemetaličnih mineralnih sirovina u melioraciji i fertilizaciji polјoprivrednog zemlјišta kao prve i osnovne predpostavke u zasnivanju (otpočinjanju) organske polјoprivredne proizvodnje u R. Srbiji za period 2011-2015. god. - IV faza 2014. god.;
 10. Aneks projekta osnovnih geoloških istraživanja uglјonosnosti Despotovačkog basena u 2014. godini;
 11. Projekat ocena potencijalnosti pojava uglјa u jurskim sedimentima severoistočne Srbije;
 12. Usaglašavanje izrade Bilansa mineralnih resursa i rezervi čvrstih minineralnih sirovina RS sa međunarodnim standardima – pilot projekat;
 13. Analiza propisa, direktiva i standarda EU u oblasti geoloških istraživanja mineralnih sirovina kao osnove upravlјanja mineralnim resursima Republike Srbije;
 14. Projekat geološke karakteristike i potencijalnost opštine Ljubovija;
 15. Projekat geološke karakteristike i potencijalnost opštine Tutin;
 16. Projekat "Geodiverzitet Golije - istraživanje, konzervacija i prezentacija paleontološkog nalazišta Svilanovo" za 2014. godinu;
 17. Aneks projekta unos geoloških podataka iz Fonda geološke dokumentacije Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine u formu Geološkog informacionog sistema Srbije (GeolISS);

Sektor za geotehniku i hidrogeologiju

 1. Aneks projekta izrade OIGK list Gornji Milanovac R 1:100.000 - VI faza;
 2. Aneks projekta izrade OIGK list Žagubica R 1:100.000 - VIII faza;
 3. Aneks projekta izrade OIGK list Žagubica R 1:100.000 - VIII faza;
 4. Aneks projekta izrade OIGK list Bela Palanka R 1:100.000 – IV faza;
 5. Aneks projekta izrade OIGK list Čačak R 1:100.000 VIII - faza;
 6. Aneks projekta izrade OIGK list Zaječar R 1:100.000 - III faza;
 7. Aneks projekta izrade OIGK list Bolјevac R 1:100.000 - II faza;
 8. Aneks projekta izrade OIGK list Zvornik R 1:100.000 - III faza;
 9. Aneks projekta izrade Katastar klizišta i nestabilnih padina Srbije - VIII faza;
 10. Aneks projekta izrade OIGK list Aleksinac R 1:100.000 - IV faza;
 11. Projekat izrade OIGK list Ivanjica R 1:100.000 - I faza;
 12. Projekat izrade OIGK list Vrnjci R 1:100.000 I faza;
 13. Projekta izrade geološke podloge za Prostorni plan Ljubovija - I faza;
 14. Aneks izrade projekta geološke podloge za Prostorni plan Vlasotince - II faza;
 15. Aneks projekta izrade karte seizmičke rejonizacije sa istraživanjem geoloških uslova za određivanje nacionalnih parametara prema EUROCODE 8 (ES8-1) - II faza;
 16. Aneks projekta izrade OHGK 1:100000, list Pirot;
 17. Aneks projekta izrade OHGK 1:100000, list Bela Palanka;
 18. Aneks projekta izrade OHGK 1:100000, list Niš;
 19. Aneks projekta izrade OHGK 1:100000, list Bijelјina;
 20. Aneks projekta izrade OHGK 1:100000, list Kragujevac;
 21. Aneks projekta izrade OHGK 1:100000, list Lapovo;
 22. Aneks projekta izrade OHGK 1:100000, list Smederevo;
 23. Aneks projekta hidrogeotermalna potencijalnost tercijarnih vulkanogenih kompleksa Rogozne i Kopaonika;
 24. Aneks projekta hidrohemijski atlas podzemnih voda Srbije;
 25. Aneks projekta podzemne vode parka prirode Srbije Sićevačka klisura Sićevačka klisura.

 

 Vrh strane
 • Ministarstvo rudarstva i energetike
 • BEWARE
 • Geološki informacioni sistem Srbije
 • WEBGIS za geologiju i rudarstvo
 • Javne nabavke
 • Ukidanje pečata